Resne in kronične bolezni

rak

Rak je ena glavnih prednostnih nalog Evropske komisije na področju zdravja. Predsednica von der Leyen se v svojih političnih smernicah sklicuje na „evropski načrt za boj proti raku, da bi državam članicam zagotovili podporo pri izboljšanju nadzora in zdravljenja raka“ z namenom zmanjšati trpljenje, ki ga povzroča ta bolezen, in Evropi zagotoviti vodilno vlogo v boju proti raku.

Politika EU na področju raka

Poslanica, namenjena evropski komisarki za zdravje Steli Kiriakides, opredeljuje štiri stebre načrta za boj proti raku v Evropi:

  • preprečevanje
  • zgodnje odkrivanje
  • zdravljenje in
  • nadaljnja oskrba

Evropski načrt za boj proti raku bo povezan z drugimi prednostnimi nalogami nove Komisije in uživa podporo poslancev Evropskega parlamenta, držav članic in deležnikov, ki sodelujejo s Komisijo, da bi izboljšali preprečevanje raka in oskrbo bolnikov z rakom v Evropi.

Evropska komisija je 4. februarja 2020 začela javno posvetovanje o načrtu na dogodku z naslovom „Evropski načrt za boj proti raku: prizadevajmo si doseči več“ , ki bo potekal v Evropskem parlamentu v Bruslju.

Rak je ena od nalog na področju raziskav in inovacij ter del okvirnega programa Obzorje Evropa, ki se bo začel leta 2021.

Rak je pomembno zdravstveno vprašanje, kakor navaja člen 168 PDEU, ki EU daje pristojnosti za podpiranje, usklajevanje ali dopolnjevanje ukrepov držav članic za varovanje in izboljšanje človekovega zdravja.

Evropska komisija je skupaj z državami članicami EU in civilno družbo že desetletja dejavna na področju raka, pri čemer tesno sodeluje s Svetovno zdravstveno organizacijo, Skupnim raziskovalnim središčem in Mednarodno agencijo za raziskave raka.

Skupen pristop k raku

V državah EU je rak po srčno-žilnih boleznih drugi najpogostejši vzrok smrti. Leta 2013 je povzročil 26 % vseh smrti. Tega leta je v državah članicah EU zaradi raka umrlo več kot 1,3 milijona ljudi.

Vendar je 40 % primerov raka mogoče preprečiti z uporabo dosedanjega znanja. Je tudi ena od številnih nenalezljivih bolezni, ki imajo skupne dejavnike tveganja. Preprečevanje in nadzor slednjih bi koristilo večini državljanov.

Po poročilih o zdravstvenem stanju v EU velja rak za enega glavnih povzročiteljev prezgodnjih smrti v EU. Vpliva ne samo na zdravje posameznikov, temveč tudi na nacionalne zdravstvene in socialne sisteme, vladne proračune ter produktivnost in rast gospodarstva, vključno z zdravo delovno silo.

Dokazi kažejo, da so nujno potrebni učinkovitejši, dostopnejši in odpornejši zdravstveni sistemi. Zlasti zato, da se zagotovi podpora državam članicam, ki najbolj potrebujejo z dokazi podprto oblikovanje politik, in se tako vsem državljanom EU omogoči dostop do učinkovitega preprečevanja in zdravljenja raka.

Številni dosežki so utrli pot skupnemu pristopu k boju proti raku v EU. V nadaljevanju so navedene povezave na temeljne dokumente za ukrepanje EU ter informacije o tekočih in preteklih pobudah EU na področju preprečevanja in obvladovanja raka.

Okvir politik

Pobude za preprečevanje in obvladovanje raka

Skupno raziskovalno središče Komisije na področju preprečevanja in obvladovanja raka usklajuje naslednje pobude:

Sredstva zdravstvenega programa so namenjena evropskim referenčnim mrežam na področju raka ter skupnim ukrepom na naslednjih področjih:

Sorodne informacije