Merkittävät ja krooniset sairaudet

Syöpä

Syöpä on yksi Euroopan komission tärkeimmistä painopisteistä terveyden alalla. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin poliittisissa suuntaviivoissa mainitaan syöväntorjuntaa koskeva eurooppalainen suunnitelma, jonka tarkoituksena on auttaa EU-maita kehittämään syöväntorjuntaa ja -hoitoa sekä vähentämään syövän aiheuttamaa kärsimystä. EU haluaa olla suunnannäyttäjä syöväntorjunnan alalla.

Syöpään liittyvät EU:n toimet

Terveyskomissaari Stella Kyriakidesille osoitetussa toimeksiantokirjeessä määritellään tarve tukea EU-maita syöväntorjunnassa ja -hoidossa.

Helmikuussa 2020 esitellyssä EU:n syöväntorjuntasuunnitelmassa on otettu huomioon syöväntorjunnan kasvavat haasteet ja uudet kehityslinjat, ja suunnitelmasta välittyy EU:n vahva poliittinen sitoutuminen asiaan. Syöväntorjuntasuunnitelma koostuu 10 lippulaivahankkeesta ja useista tukitoimista. Samalla se on myös yksi komission ehdotuksista, joiden avulla rakennetaan vahvaa Euroopan terveysunionia ja kehitetään EU:n turvallisuutta sekä kriisivalmiutta ja -kestävyyttä.

EU:n syöväntorjuntasuunnitelma tukee EU-maita syöväntorjunnassa sekä syöpäpotilaiden, syövästä selvinneiden ja heidän perheidensä ja hoitajiensa elämänlaadusta huolehtimisessa. Suunnitelma rakentuu seuraavien keskeisten alojen varaan, joissa EU:n toiminnasta saadaan suurin lisäarvo:

  • ennaltaehkäisy
  • varhainen havaitseminen
  • diagnosointi ja hoito
  • syöpäpotilaiden ja syövästä selvinneiden elämänlaatu

EU:n syöväntorjuntasuunnitelma liittyy muihin komission painopisteisiin, kuten Euroopan lääkestrategiaan ja EU:n Pellolta pöytään -strategiaan sekä suunniteltuun eurooppalaiseen terveysdata-avaruuteen (odotetaan valmistuvan vuoteen 2025 mennessä). Syöpää on ehdotettu yhdeksi eurooppalaisista tutkimus- ja innovaatiomissioista, ja se on myös osa vuonna 2021 alkavaa Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaa.

EU4Health 2021–2027 -ohjelmasta annetaan EU-maille taloudellista ja teknistä tukea, jotta ne voivat vahvistaa terveysjärjestelmiään.

Syöpä on SEUT-sopimuksen 168 artiklassa tarkoitettu merkittävä terveyskysymys, mikä antaa EU:lle toimivallan tukea, koordinoida ja täydentää EU-maiden toimia ihmisten terveyden suojelemiseksi ja parantamiseksi.

Jo vuodesta 1985 alkaen on Euroopan komissio yhdessä EU-maiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa tehnyt syöväntorjunnassa tiiviistä yhteistyötä Maailman terveysjärjestön, Yhteisen tutkimuskeskuksen ja Kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen kanssa.

Syöpä: yhdennetty lähestymistapa

Syöpä on toiseksi suurin kuolinsyy EU-maissa sydän- ja verisuonitautien jälkeen. Vuosittain 2,6 miljoonaa ihmistä saa syöpädiagnoosin ja 1,2 miljoonaa ihmistä menehtyy syöpään.

Euroopan osuus maailman väestöstä on alle 10 prosenttia mutta maailman kaikista syöpätapauksista 25 prosenttia, mikä osoittaa selvästi syövän olevan suuri yhteiskunnallinen uhkatekijä. Syövän taloudellinen kokonaisvaikutus Euroopassa on 100 miljardia euroa vuodessa.

Tutkimusten mukaan 40 prosenttia syövistä on ehkäistävissä, jos ryhdymme toimiin ja hyödynnämme sitä tietoa, mikä meillä jo on. Kuitenkin terveydenhuollon määrärahoista vain 3 prosenttia käytetään terveysvalistukseen ja ehkäisevään terveydenhuoltoon. Toimintakenttää on siis valtavasti.

Syöväntorjuntatoimet ja terveelliset elintavat edistävät myös lihavuuden torjuntaa sekä sydän- ja verisuonitautien ja diabeteksen kaltaisten ei-tarttuvien tautien torjuntaa, sillä kyse on usein samoista riskitekijöistä.

Terveyden tila EU:ssa -raporttien mukaan syöpä on yksi suurimmista ennenaikaisten kuolemien aiheuttajista EU:ssa. Se ei vaikuta ainoastaan yksilön terveyteen, vaan sillä on myös huomattavia sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia.

Syöpä vaikuttaa kansallisiin terveys- ja sosiaaliturvajärjestelmiin, julkisiin menoihin sekä talouden tuottavuuteen ja kasvuun. Tämän vuoksi terveydenhuoltojärjestelmiemme on oltava entistä muutosjoustavampia. Erityisesti on tuettava niitä EU-maita, joilla on eniten ongelmia näyttöön perustuvan päätöksenteon suhteen, jotta voidaan varmistaa, että kaikilla EU:n kansalaisilla on yhtäläinen mahdollisuus korkealaatuiseen syövän ehkäisyyn, diagnosointiin, hoitoon ja jälkihoitoon.

EU:n syöväntorjunnan yhdennetyn lähestymistavan taustalla on useiden vuosien työ. Useat saavutukset ovat tasoittaneet tietä yhdennetylle syöväntorjunnan lähestymistavalle EU:ssa. Seuraavassa on linkkejä keskeisiin EU:n syöväntorjuntatoimia ja -tukea käsitteleviin asiakirjoihin.

Poliittinen kehys

Syövän ehkäisyä ja torjuntaa koskevat aloitteet

Komission Yhteisen tutkimuskeskuksen koordinoimia aloitteita syövän ehkäisyn ja torjunnan alalla ovat muun muassa:

EU:n terveysohjelman rahoituksella tuetaan syöpää käsitteleviä eurooppalaisia osaamisverkostoja sekä seuraavia yhteisiä toimia:

Lisätietoa