Merkittävät ja krooniset sairaudet

Syöpä

Syöpä on yksi Euroopan komission tärkeimmistä painopisteistä terveyden alalla. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin poliittisissa suuntaviivoissa mainitaan syöväntorjuntaa koskeva eurooppalainen suunnitelma, jonka tarkoituksena on auttaa EU-maita kehittämään syövän torjuntaa ja hoitoa sekä vähentämään syövän aiheuttamaa kärsimystä. EU haluaa olla suunnannäyttäjä syöväntorjunnan alalla.

Syöpään liittyvät EU:n toimet

Terveyskomissaari Stella Kyriakidesille osoitetussa toimeksiantokirjeessä todetaan, että EU:n syöväntorjuntasuunnitelman neljä pilaria ovat:

  • ennaltaehkäisy
  • varhaisdiagnoosi
  • hoito
  • jatkohoito

EU:n syöväntorjuntasuunnitelma kytkeytyy uuden komission muihin painopisteisiin. Euroopan parlamentin jäsenet, EU-maat ja sidosryhmät, jotka tekevät yhteistyötä komission kanssa syövän ehkäisyn ja hoidon parantamiseksi Euroopassa, tukevat komission suunnitelmaa.

Euroopan komissio käynnisti suunnitelmaa koskevan julkisen kuulemisen 4.2.2020 ”Europe’s Beating Cancer Plan: Let’s Strive for More” -tapahtumassa Euroopan parlamentissa Brysselissä.

Syöpä on yksi eurooppalaisista tutkimus- ja innovaatiomissioista sekä osa vuonna 2021 alkavaa Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaa.

Syöpä on SEUT-sopimuksen 168 artiklassa tarkoitettu merkittävä terveyskysymys, mikä antaa EU:lle toimivallan tukea, koordinoida ja täydentää EU-maiden toimia ihmisten terveyden suojelemiseksi ja parantamiseksi.

Euroopan komissio on yhdessä EU-maiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa tehnyt syöväntorjunnassa jo vuosikymmeniä tiiviistä yhteistyötä Maailman terveysjärjestön, Yhteisen tutkimuskeskuksen ja Kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen kanssa.

Syöpä: yhdennetty lähestymistapa

Syöpä on toiseksi yleisin kuolinsyy EU-maissa sydän- ja verisuonitautien jälkeen. Vuonna 2013 siihen kuoli EU-maissa kaikkiaan yli 1,3 miljoonaa ihmistä, mikä oli 26 % kaikista kuolemantapauksista.

Nykyisen tietomme valossa 40 % syövistä on kuitenkin ehkäistävissä, jos ryhdymme asianmukaisiin toimiin. Syöpä on myös yksi niistä monista ei-tarttuvista taudeista, joilla on yhteisiä riskitekijöitä ja joiden ennaltaehkäisy ja seuranta hyödyttäisi valtaosaa kansalaisista.

Terveyden tila EU:ssa -raporttien mukaan syöpä on yksi suurimmista ennenaikaisten kuolemien aiheuttajista EU:ssa. Se vaikuttaa yksilön terveyden lisäksi myös kansallisiin terveys- ja sosiaaliturvajärjestelmiin, julkisiin talousarvioihin sekä työvoiman terveyteen ja talouden tuottavuuteen ja kasvuun.

Näyttö viittaa siihen, että tarvitaan kiireellisesti tehokkaampia, helpommin saavutettavia ja joustavampia terveydenhuoltojärjestelmiä. Erityisesti on tuettava niitä EU-maita, joilla on eniten ongelmia näyttöön perustuvan päätöksenteon suhteen, jotta voidaan varmistaa, että kaikilla EU:n kansalaisilla on mahdollisuus tehokkaaseen syövän ehkäisyyn ja hoitoon.

EU:n syöväntorjunnan yhdennetyn lähestymistavan taustalla on useiden vuosien työ. Useat saavutukset ovat tasoittaneet tietä yhdennetylle syöväntorjunnan lähestymistavalle EU:ssa. Alla on linkkejä perusasiakirjoihin, jotka ovat olleet EU:n toiminnan perustana, sekä tietoa käynnissä olevista ja aiemmista EU:n aloitteista syövänehkäisyn ja -valvonnan alalla.

Poliittinen kehys

Syövän ehkäisyä ja torjuntaa koskevat aloitteet

Komission Yhteisen tutkimuskeskuksen koordinoimia aloitteita syövän ehkäisyn ja torjunnan alalla ovat muun muassa:

EU:n terveysohjelman rahoituksella tuetaan syöpää käsitteleviä eurooppalaisia osaamisverkostoja sekä seuraavia yhteisiä toimia:

Lisätietoa