Rasked ja kroonilised haigused

Vähktõbi

Vähktõvevastane võitlus on tervishoiu valdkonnas üks Euroopa Komisjoni peamisi prioriteete. President von der Leyeni poliitilistes suunistes on mainitud „Euroopa vähktõvevastase võitluse kava, et toetada liikmesriike vähktõve tõrje ja ravi parandamisel“ eesmärgiga vähendada selle haiguse põhjustatavaid kannatusi ning anda Euroopale võimalus võtta vähktõvevastases võitluses juhtroll.

ELi vähktõvealane poliitika

Tervishoiuvolinikule Stella Kyriakidesele saadetud missioonikirjas märgitakse vajadust toetada ELi liikmesriike vähktõve ennetuse ja ravi valdkonnas.

2020. aasta veebruaris esitletud Euroopa vähktõvevastase võitluse kava on ELi vastus üha suurematele väljakutsetele ja arengusuundadele vähktõve tõrjes ning selles kajastub ELi poliitiline pühendumus teha vähivastases võitluses kõik endast olenev. Kava põhineb kümnel juhtalgatusel ja mitmel toetaval meetmel. See on ka üks komisjoni ettepanekutest, millega soovitakse luua tugev Euroopa terviseliit eesmärgiga tagada turvalisem, paremini ettevalmistatud ja vastupidavam EL.

Euroopa vähktõvevastase võitluse kavaga toetatakse liikmesriikide tööd vähktõve ennetamisel ning vähipatsientidele, vähktõvest jagusaanutele, nende peredele ja hooldajatele hea elukvaliteedi tagamisel. Kava keskmes on mitu olulist valdkonda, kus EL saab anda suurimat lisaväärtust:

  • ennetus,
  • varane avastamine,
  • diagnoosimine ja ravi,
  • vähipatsientide ja vähktõvest jagusaanute elukvaliteet.

Vähktõvevastase võitluse kava on seotud komisjoni muude prioriteetidega, eelkõige Euroopa ravimistrateegia ja ELi strateegiaga „Talust taldrikule“ ning kavandatava tervishoiu Euroopa andmeruumiga (valmib eeldatavasti 2025. aastaks). Vähiuuringud on üks Euroopa teaduse ja innovatsiooni missioonidest ning osa 2021. aastal käivituvast raamprogrammist „Euroopa horisont“.

Programmist „EL tervise heaks“ (2021–2027) pakutakse liikmesriikidele rahalist ja tehnilist tuge, et aidata kaasa tervishoiusüsteemide tugevdamisele.

Vähktõbi on Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 168 osutatud oluline tervisehäire. Selle artikli alusel on EL pädev toetama, koordineerima ja täiendama liikmesriikide meetmeid, mille eesmärk on kaitsta ja edendada inimeste tervist.

Euroopa Komisjon on juba alates 1985. aastast teinud koos ELi liikmesriikide ja kodanikuühiskonna esindajatega vähitõrjealast koostööd Maailma Terviseorganisatsiooni, Teadusuuringute Ühiskeskuse ja Rahvusvahelise Vähiuurimiskeskusega.

Vähktõbi: ühine lähenemine

Vähktõbi on ELi riikides südame-veresoonkonna haiguste järel teine peamine surmapõhjus. Igal aastal diagnoositakse vähktõbi 2,6 miljonil inimesel ja kaotab selle haiguse tõttu elu veel 1,2 miljonit inimest.

Arvestades seda, et Euroopas elab vähem kui 10% maailma rahvastikust, kuid siin diagnoositakse veerand maailma vähktõvejuhtudest, on selge, et see haigus kujutab endast suurt ohtu meie ühiskonnale. Vähktõve üldine majanduslik mõju Euroopas on 100 miljardit eurot aastas.

Tõendite kohaselt on 40% vähktõvejuhtumitest välditavad, kui kasutame ära teadmisi, mis meil juba olemas on. Praegu kulutatakse tervishoiueelarvest aga vaid 3% tervise edendamisele ja haiguste ennetamisele. Tööpõld on seega tohutu.

Vähiennetus ja tervislikud eluviisid aitavad võidelda ka rasvumise ja muude mittenakkuslike haiguste, näiteks südame-veresoonkonna haiguste ja diabeedi vastu, sest neil on ühised riskitegurid.

Tervise seisu ELis käsitlevates aruannetes nimetatakse vähktõbe üheks peamiseks enneaegse surma põhjustajaks ELis. Vähktõbi ei mõjuta mitte üksnes üksikisikute tervist, vaid sellel on ka märkimisväärne sotsiaalne ja majanduslik mõju.

See haigus avaldab survet riikide tervishoiu- ja sotsiaalkaitsesüsteemidele ja riigieelarvetele ning mõjutab tootlikkust ja majanduskasvu. Seetõttu peame suurendama oma tervishoiusüsteemide vastupidavust. Eelkõige on vaja toetada liikmesriike, kes vajavad kõige rohkem tõenduspõhist poliitikat, et tagada kõigile ELi kodanikele juurdepääs kvaliteetsele vähiennetusele, diagnoosimisele, ravile ja järelravile.

Tänu mitmele saavutusele oleme jõudmas ELi vähktõvevastases võitluses ühise lähenemisviisini. Allpool on esitatud lingid ELi tegevuse aluseks olevatele dokumentidele ja ELi toetusmeetmetele, mille eesmärk on aidata ELi liikmesriikidel ja huvitatud isikutel vähktõve vastu võidelda.

Poliitikaraamistik

Vähktõve ennetamise ja tõrje algatused

Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse koordineeritavad algatused vähktõve ennetamise ja tõrje valdkonnas on muu hulgas järgmised:

Terviseprogrammi kaudu kättesaadava rahastusega toetatakse vähktõvega tegelevaid Euroopa tugivõrgustikke ning järgmisi ühismeetmeid:

Lisateave