Rasked ja kroonilised haigused

Vähktõbi

Vähktõvevastane võitlus on tervishoiu valdkonnas üks Euroopa Komisjoni peamisi prioriteete. President von der Leyeni poliitilistes suunistes on osutatud Euroopa vähktõvevastase võitluse kavale, mille eesmärk on toetada liikmesriike vähktõve tõrje ja ravi parandamisel, vähendada selle haiguse põhjustatavaid kannatusi ning anda Euroopale võimalus võtta vähktõvevastases võitluses juhtroll.

ELi vähktõvealane poliitika

Tervishoiuvolinikule Stella Kyriakidesele saadetud missioonikirjas on kindlaks määratud Euroopa vähktõvevastase võitluse kava järgmised neli sammast:

  • ennetamine,
  • varajane diagnoosimine,
  • ravi ja
  • järelravi.

Euroopa vähktõvevastase võitluse kava seotakse uue komisjoni muude prioriteetidega ning seda toetavad Euroopa Parlamendi liikmed, liikmesriigid ja sidusrühmad, kes teevad komisjoniga koostööd, et parandada Euroopas vähktõve ennetamist ja ravi.

4. veebruaril 2020 algatas Euroopa Komisjon kava üle avaliku arutelu Brüsselis Euroopa Parlamendis toimuval üritusel „Europe’s Beating Cancer Plan: Let’s Strive for More“.

Vähiuuringud on üks Euroopa teaduse ja innovatsiooni ülesannetest ning osa raamprogrammist „Euroopa horisont“, mis hakkab kehtima alates 2021. aastast.

Vähktõbi on Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 168 osutatud oluline tervisehäire. Selle artikli alusel on EL pädev toetama, koordineerima ja täiendama liikmesriikide meetmeid, mille eesmärk on kaitsta ja edendada inimeste tervist.

Euroopa Komisjon on ELi liikmesriikidega ja kodanikuühiskonna esindajatega juba aastakümneid koostööd teinud. Selles on aktiivselt osalenud ka Maailma Terviseorganisatsioon, Teadusuuringute Ühiskeskus ja Rahvusvaheline Vähiuurimiskeskus.

Vähktõbi: ühine lähenemine

Vähktõbi on ELi riikides südame-veresoonkonna haiguste järel teine peamine surmajuhtumite põhjus, mille arvel oli 2013. aastal 26% kõigist surmadest. 2013. aastal suri kõigis ELi liikmesriikides kokku vähki rohkem kui 1,3 miljonit inimest.

40% vähktõvejuhtumitest on siiski välditavad, kui me rakendame juba saadud teadmisi. See on ka üks paljudest mittenakkuslikest haigustest, millel on ühised riskitegurid ning mille ennetamisest ja tõrjest saaks kasu enamik kodanikke.

Aruannetes tervisliku seisundi kohta ELis nimetatakse vähktõve üheks peamiseks enneaegse surma põhjustajaks ELis. Sellel ei ole mõju mitte ainult inimeste tervisele, vaid ka riikide tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemidele, riigieelarvetele ning tootlikkusele ja majanduskasvule, mille puhul on oluline töötajate hea tervislik seisund.

Tõendid näitavad, et vajame kiiresti tõhusamaid, kättesaadavamaid ja paindlikumaid tervishoiusüsteeme. Eelkõige on vaja toetada liikmesriike, kes vajavad kõige rohkem tõenduspõhist poliitikat, et tagada kõigile ELi kodanikele juurdepääs tõhusale vähiennetusele ja -ravile.

Tänu mitmele saavutusele oleme jõudmas ELi vähktõvevastases võitluses ühise lähenemisviisini. Allpool on esitatud lingid põhidokumentidele, millele ELi tegevus tugineb, ning teabele vähktõve ennetamise ja tõrje valdkonna käimasolevate ja varasemate ELi algatuste kohta.

Poliitikaraamistik

Vähktõve ennetamise ja tõrje algatused

Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse koordineeritavad algatused vähktõve ennetamise ja tõrje valdkonnas

Terviseprogrammi kaudu kättesaadava rahastusega toetatakse vähktõvega tegelevaid Euroopa tugivõrgustikke ning järgmisi ühismeetmeid.

Lisateave