Alvorlige og kroniske sygdomme

Kræft

Kræft er en af Europa-Kommissionens vigtigste prioriteter på sundhedsområdet. Formand Ursula von der Leyen taler i sine politiske retningslinjer for en europæisk kræftplan, der skal understøtte medlemslandene i at forbedre bekæmpelsen og behandlingen af kræft, så vi mindsker de lidelser, som denne sygdom medfører, og så EU kan gå foran i kampen mod kræft.

EU's kræftpolitik

I sundhedskommissær Stella Kyriakides' opgavebeskrivelse er det fastlagt, at de fire søjler i den europæiske kræfthandlingsplan vil være:

  • forebyggelse
  • tidlig diagnose
  • behandling
  • opfølgende behandling

Den europæiske kræfthandlingsplan vil blive kædet sammen med andre af Kommissionens prioriteter og støttes af medlemmerne af Europa-Parlamentet, medlemslandene og interessenter, der samarbejder med Kommissionen om at forbedre forebyggelsen og behandlingen af kræft i Europa.

Den 4. februar 2020 indleder Europa-Kommissionen den offentlige høring om planen med et arrangement i Europa-Parlamentet i Bruxelles med titlen "Den europæiske kræfthandlingsplan: Lad os gøre det bedre".

Bekæmpelse af kræft er en af EU's forsknings- og innovationsmissioner og en del af Horisont Europa, der starter op i 2021.

Kræft er et stort sundhedsproblem efter definitionen i artikel 168 i TEUF, som giver EU kompetence til at støtte, koordinere og supplere medlemslandenes indsats for at beskytte og forbedre menneskers sundhed.

Europa-Kommissionen har i årtier sammen med medlemslandene og civilsamfundet gjort en indsats mod kræft i tæt samarbejde med Verdenssundhedsorganisationen, Det Fælles Forskningscenter og Det Internationale Kræftforskningscenter.

Kræft: en fælles strategi

Kræft er den næststørste dødsårsag i EU-landene efter hjerte-kar-sygdomme og tegnede sig for 26 % af alle dødsfald i 2013. Mere end 1,3 millioner mennesker døde af kræft i 2013 i alle EU's medlemslande.

Men 40 % af alle kræfttilfælde kan forebygges, hvis vi gør det, vi allerede ved, der skal gøres. Kræft er desuden en af flere ikke-smitsomme sygdomme, som har fælles risikofaktorer, og hvor forebyggelse og kontrol vil være til gavn for de fleste borgere.

Ifølge rapporterne om sundhedstilstanden i EU er der enighed om, at kræft er en af de faktorer, der er skyld i flest for tidlige dødsfald i EU. Kræft påvirker ikke kun den enkeltes sundhed, men også de nationale sundheds- og socialsikringssystemer, de offentlige budgetter, produktiviteten og væksten, bl.a. arbejdsstyrkens sundhed.

Der er evidens for, at der er et presserende behov for mere effektive, tilgængelige og modstandsdygtige sundhedssystemer. Og det gælder navnlig om at støtte de medlemslande, der har størst behov for evidensbaserede politikker, hvis vi skal sikre, at alle EU-borgere har adgang til effektiv kræftforebyggelse og -behandling.

Der er blevet opnået en række resultater, og de har banet vejen for en fælles tilgang til kræftbekæmpelse i EU. Nedenfor finder du links til de grundlæggende dokumenter, der har været udgangspunkt for EU's indsats, og information om igangværende og tidligere EU-initiativer inden for forebyggelse og bekæmpelse af kræft.

Generelle rammer

Initiativer vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af kræft

Initiativer, der koordineres af Kommissionens Fælles Forskningscenter for kræftforebyggelse og -kontrol:

Sundhedsprogrammet bidrager til at finansiere de europæiske netværk af referencecentre inden for kræft og en række fælles initiativer:

Se også