Skip to main content
Public Health

Icke-smittsamma sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, cancer, KOL och diabetes är några av de viktigaste orsakerna till funktionsnedsättning, ohälsa, sjukpensionering och för tidig död och innebär stora sociala och ekonomiska kostnader. Enligt OECD dör omkring 555 000 människor i arbetsför ålder i EU i förtid varje år på grund av dessa sjukdomar. De är den vanligaste dödsorsaken i EU och står för de största vårdutgifterna, cirka 115 miljarder euro eller 0,8 % av BNP varje år.

Integrerad strategi

För att hantera sjukdomarna måste EU ta ett helhetsgrepp och fokusera på förebyggande åtgärder inom olika sektorer och politikområden, i kombination med insatser för bättre sjukvård.

EU-kommissionen stöder EU-ländernas strävan att nå FN:s och WHO:s nio frivilliga mål till 2025 och mål 3.4 för hållbar utveckling om att till 2030 minska antalet för tidiga dödsfall i icke-smittsamma sjukdomar med en tredjedel och främja psykisk hälsa och välbefinnande.

För att hjälpa länderna att nå de internationella hälsomålen har kommissionen inrättat en styrgrupp för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder samt insatser mot icke-smittsamma sjukdomar.

Kommissionen har tidigare undersökt hur man kan optimera insatserna mot icke-smittsamma sjukdomar och EU-ländernas samarbete. Resultatet av den här reflektionsprocessen beskrivs i en slutrapport.

Statistik

Eurostat tar fram statistik om icke-smittsamma sjukdomar i EU.

Finansiering

Läs mer om finansieringskällor för initiativ om icke-smittsamma sjukdomar.