Skip to main content
Public Health

Neprenosné ochorenie, ako napríklad kardiovaskulárne ochorenia, rakovina, chronické respiračné ochorenia a cukrovka patria medzi hlavné príčiny zdravotných postihnutí, zlého zdravia, invalidného dôchodku a predčasného úmrtia v EÚ a predstavujú značné spoločenské a hospodárske náklady. Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v EÚ každoročne predčasne zomrie v dôsledku neprenosných chorôb približne 550 000 ľudí v produktívnom veku. Tieto choroby sú hlavnou príčinou úmrtí v EÚ. Pripadá na ne väčšina výdavkov na zdravotnú starostlivosť – ekonomiky EÚ ročne stoja 115 miliárd EUR, čo predstavuje 0,8 % HDP.

Integrovaný prístup EÚ

EÚ v záujme riešenia problematiky neprenosných chorôb prijíma integrovaný postup, ktorý sa zameria na prevenciu v rôznych odvetviach a oblastiach politík. Tento postup zahŕňa aj opatrenia určené na posilňovanie zdravotných systémov.

Európska komisia je odhodlaná podporovať krajiny EÚ v ich úsilí dosiahnuť deväť dobrovoľných cieľov Organizácie Spojených národov a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) do roku 2025, ako aj cieľ trvalo udržateľného rozvoja 3.4 zameraný na zníženie predčasnej úmrtnosti na neprenosné choroby o jednu tretinu a podporovať duševné zdravie a pohodu do roku 2030.

Na podporu úsilia krajín o dosiahnutie medzinárodných cieľov vytvorila Komisia riadiacu skupinu pre podporu zdravia, prevenciu chorôb a manažment neprenosných chorôb (riadiaca skupina pre podporu a prevenciu – SGPP).

Komisia sa už v uplynulom období zamýšľala nad identifikáciou spôsobov, ktorými je možné optimalizovať boj proti neprenosným chorobám a spoluprácu medzi krajinami EÚ. Výsledkom tohto procesu reflexie bola záverečná správa.

Údaje

EUROSTAT poskytuje štatistické údaje o neprenosných chorobách v EÚ.

Financovanie zdravotníctva

Zdroje financovania v oblasti neprenosných chorôb.