Skip to main content
Public Health

Informacje ogólne

Choroby niezakaźne, takie jak choroby układu krążenia, rak, przewlekłe choroby układu oddechowego i cukrzyca, stanowią główną przyczynę niepełnosprawności, problemów zdrowotnych, rent inwalidzkich i przedwczesnych zgonów w UE, co wiąże się ze znacznymi kosztami społecznymi i gospodarczymi. Według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) co roku w UE około 550 tysięcy osób w wieku produkcyjnym umiera przedwcześnie z powodu chorób niezakaźnych. Choroby te są główną przyczyną zgonów w UE i pochłaniają większość wydatków na opiekę zdrowotną. Łączny koszt dla gospodarki w UE wynosi 115 miliardów euro rocznie, czyli 0,8 proc. PKB.

Zintegrowane podejście w UE

Podejście UE do problemu chorób niezakaźnych obejmuje zharmonizowane działania, które koncentrują się na profilaktyce – w różnych sektorach i obszarach polityki – oraz wysiłki na rzecz ulepszenia systemów zdrowia publicznego.

Komisja Europejska wspiera kraje UE w realizacji do 2025 r.dziewięciu dobrowolnych celów Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jak również w realizacji do 2030 r. celu zrównoważonego rozwoju nr 3.4, czyli zmniejszenia liczby przedwczesnych zgonów z powodu chorób niezakaźnych o jedną trzecią oraz propagowania zdrowia i dobrostanu psychicznego.

Aby wspierać kraje w realizacji celów międzynarodowych Komisja powołała grupę sterującą ds. promocji zdrowia, profilaktyki chorób i zwalczania chorób niezakaźnych (nazywaną w skrócie grupą ds. promocji i profilaktyki lub SGPP).

Wcześniej Komisja przeprowadziła debatę w celu określenia najlepszego podejścia do problemu chorób niezakaźnych oraz zacieśnienia współpracy między krajami UE. Debata ta doprowadziła do sporządzenia sprawozdania końcowego.

Dane

EUROSTAT publikuje dane statystyczne na temat chorób niezakaźnych w UE.

Finansowanie w dziedzinie zdrowia

Źródła finansowania w dziedzinie chorób niezakaźnych