Skip to main content
Public Health

Niet-overdraagbare ziekten, zoals cardiovasculaire aandoeningen, kanker, chronische ademhalingsstoornissen en diabetes, zijn belangrijke oorzaken van handicaps, ziekte, arbeidsongeschiktheid en vroegtijdig overlijden in de EU, en brengen daardoor aanzienlijke sociale en economische kosten met zich mee. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) komen in de EU ieder jaar zo'n 550.000 mensen in de werkende leeftijd vroegtijdig te overlijden door niet-overdraagbare ziekten. Als belangrijkste doodsoorzaak in de EU vergen zij ook de grootste uitgaven, per jaar naar schatting 115 miljard euro of 0,8% van het bbp van alle EU-landen samen.

Totaalaanpak EU

De EU pakt niet-overdraagbare ziekten vooral aan door in diverse sectoren en beleidsterreinen aandacht te besteden aan preventie en efficiëntere gezondheidsstelsels.

De Europese Commissie steunt de EU-landen in hun inspanningen om de negen vrijwillige doelstellingen van de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie tegen 2025 te halen, en ook Duurzameontwikkelingsdoelstelling 3.4, namelijk het verminderen van vroegtijdige sterfte door niet-overdraagbare ziekten met een derde en het verbeteren van geestelijke gezondheid en welzijn tegen 2030.

Om landen te helpen de internationale gezondheidsdoelstellingen te halen, heeft de Commissie een Stuurgroep voor gezondheidsbevordering, ziektepreventie en het beheersen van niet-overdraagbare ziekten opgericht (ook wel kortweg "Steering Group on Promotion and Prevention", SGPP).

Eerder zocht de Europese Commissie zelf al naar manieren om de aanpak van niet-overdraagbare ziekten en de samenwerking tussen EU-landen te verbeteren. Dit onderzoek leidde tot een eindverslag.

Gegevens

EUROSTAT levert statistieken over niet-overdraagbare ziekten in de EU.

Financiering

Er zijn verschillende financieringsbronnen met betrekking tot niet-overdraagbare ziekten.