Skip to main content
Public Health

Ei-tarttuvat taudit, kuten sydän- ja verisuonitaudit, syöpä, krooniset hengityselinsairaudet ja diabetes heikentävät merkittävässä määrin terveyttä ja toimintakykyä, johtavat ennenaikaisiin eläkkeelle siirtymisiin ja kuolemiin sekä aiheuttavat huomattavia yhteiskunnallisia ja taloudellisia kustannuksia. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) mukaan ei-tarttuviin tauteihin kuolee EU:ssa vuosittain ennenaikaisesti noin 550 000 työikäistä. Ei-tarttuvat taudit ovat suurin kuolinsyy EU:ssa, ja niistä aiheutuu myös suurin osa terveydenhuoltokustannuksista. Näiden tautien kustannukset ovat EU:ssa 115 miljardia euroa vuosittain (0,8 % suhteessa BKT:hen).

EU:n yhdennetty lähestymistapa

Ei-tarttuvia tauteja koskevassa EU:n strategiassa pyritään löytämään kaikki toimialat kattava yhteinen toimintatapa, joka perustuu ennaltaehkäisyyn sekä terveydenhuoltojärjestelmien vahvistamiseen.

Euroopan komissio on sitoutunut tukemaan EU-maita niiden pyrkiessä saavuttamaan YK:n ja Maailman terveysjärjestön (WHO) asettamat yhdeksän vapaaehtoista tavoitetta vuoteen 2025 mennessä sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 3.4 (vähennetään vuoteen 2030 mennessä kolmanneksella ei-tarttuvien tautien aiheuttamia ennenaikaisia kuolemia sekä edistetään henkistä terveyttä ja hyvinvointia).

Komissio on perustanut terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja ei-tarttuvien tautien hoidon ohjausryhmän (terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn ohjausryhmä) tukeakseen maita kansainvälisten terveystavoitteiden saavuttamisessa.

Aiemmin komissio käynnisti pohdintaprosessin, jonka tavoitteena oli määritellä parhaat mahdolliset tavat vastata ei-tarttuvien tautien asettamiin haasteisiin ja tehdä EU-maiden välistä yhteistyötä. Pohdintaprosessin päätteeksi julkaistiin loppuraportti.

Tilastot

Eurostat tuottaa tilastotietoja ei-tarttuvista taudeista EU:ssa.

Terveystoimien rahoitus

Ei-tarttuviin tauteihin liittyvät rahoituslähteet.