Skip to main content
Public Health

Nepřenosné nemoci, jako jsou například kardiovaskulární choroby, rakovina, chronická respirační onemocnění či cukrovka, jsou v EU hlavními příčinami zdravotního postižení, špatného zdravotního stavu, invalidity a následného odchodu do důchodu, jakož předčasného úmrtí. Navíc vznikají společenské i hospodářské náklady značného rozsahu. Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zemře v EU každý rok předčasně kolem 550 000 osob aktivního věku, a to právě v důsledku nepřenosných nemocí. Coby hlavní příčina úmrtí v EU pak tyto nemoci představují i největší podíl výdajů na zdravotní péči: ekonomiky EU na jejich léčbu ročně vydají celkem 115 miliard eur, což je 0,8 % HDP.

Integrovaný přístup EU

Při řešení problematiky nepřenosných onemocnění používá EU integrovaný přístup se zaměřením na prevenci v nejrůznějších odvětvích i politických oblastech, jakož i na optimalizaci zdravotnických systémů.

Evropská komise je odhodlána podporovat členské státy EU v jejich úsilí dosáhnout do roku 2025 9 dobrovolných cílů Organizace spojených národů a Světové zdravotnické organizace (WHO), a do roku 2030 také splnění cíle udržitelného rozvoje č. 3.4, který spočívá ve snížení počtu předčasných úmrtí v důsledku nepřenosných nemocí o jednu třetinu, a rovněž propagovat zásady duševního zdraví a dobrého zdravotního stavu.

V zájmu podpory členských zemí při plnění uvedených mezinárodních cílů zřídila Komise Řídící skupinu pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí (také Řídící skupina pro podporu a prevenci neboli SGPP).

Předtím ještě Komise provedla analýzu možností, jimiž by se dala optimalizovat reakce na nepřenosné nemoci a zlepšit spolupráce mezi zeměmi EU. Výsledkem této analýzy je související závěrečná zpráva.

Údaje

EUROSTAT dává k dispozici statistické údaje o nepřenosných nemocech v EU.

Financování zdravotnictví

Zdroje financování v oblasti nepřenosných nemocí.