Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Незаразните болести, като сърдечносъдови болести, рак, хронични респираторни заболявания и диабет, са една от основните причини за увреждания, лошо здравословно състояние, пенсиониране по здравословни причини и преждевременна смърт в ЕС. Тези болести имат висока социална и икономическа цена. Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) всяка година в ЕС около 550 000 души в трудоспособна възраст умират преждевременно от незаразни болести. На незаразните заболявания — като основна причина за смъртност в ЕС — се падат по-голямата част от разходите за здравно обслужване. Те струват на икономиките в ЕС 115 млрд. евро годишно, което се равнява на 0,8 % от БВП.

Интегриран подход на ЕС

Подходът на ЕС към незаразните болести изисква насочен към профилактиката комплексен отговор във всички сектори и области на политиката, съчетан с усилия за укрепване на здравните системи.

Европейската комисия е поела ангажимент да подкрепя усилията на страните от ЕС за постигане на деветте доброволни цели на ООН и Световната здравна организация (СЗО) до 2025 г., както и на целта за устойчиво развитие 3.4 за намаляване на случаите на преждевременна смърт от незаразни болести с една трета и насърчаване на психичното здраве и благоденствие до 2030 г.

За да се подкрепи постигането на международните цели от страните, Комисията създаде ръководна група по промоция на здравето, профилактика на болестите и контрол на незаразните заболявания (ръководна група за промоция и профилактика).

Преди това Комисията проведе процес на размисъл, за да бъдат определени начините за оптимизиране на действията по отношение на незаразните болести и сътрудничеството между страните от ЕС. В резултат от процеса на размисъл бе изготвен заключителен доклад.

Данни

Евростат предоставя статистически данни за незаразните болести в ЕС.

Финансиране на здравеопазването

Източници на финансиране в областта на незаразните болести.