Poslať priateľovi
google +
Verzia pre tlač

Predložiť podujatia a správy

Zmyslom portálu Európskej únie o verejnom zdraví je poskytnúť európskym občanom prístup k jednoduchým, jasným a vedecky podloženým informáciám o zdraví a činnostiach súvisiacich so zdravím. Cieľovou skupinou portálu sú ľudia, ktorí chcú byť informovaní o záležitostiach, ktoré ovplyvňujú ich zdravie a ľudia, ktorí si želajú mať najnovšie informácie o politikách a rozhodnutiach prijímaných na európskej, vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni.

Časť portálu „správy a podujatia“ zabezpečuje informovanosť zainteresovaných osôb a širokej verejnosti o otázkach zdravia v Európe. Medzi podujatia ponúkané prostredníctvom portálu o verejnom zdraví možno zaradiť budúce konferencie, otvorené diskusie pri okrúhlom stole a kampane na európskej úrovni, ktoré sú podporované Spoločenstvom alebo majú významný európsky zdravotnícky rozmer.

Organizácie môžu predkladať oznámenia o budúcich podujatiach a aktuálnych správach za účelom ich uverejnenia na portáli.

Kritéria na predkladanie udalostí a správ

Všetky odkazy a obsah portálu o verejnom zdraví sú vyberané na základe týchto kritérií: dôveryhodnosť, transparentnosť a dostupnosť. Informácie vybrané z internetových stránok musia prinajmenšom súvisieť s témou, ktorej je portál venovaný a musia byť zrozumiteľné. Internetové stránky musia obsahovať relevantné, verejné informácie a obsah musí byť dostupný najmenej v jednom z oficiálnych jazykov Spoločenstva. Používatelia získajú viac informácii na adrese eEurope 2002: Kvalitatívne kritéria pre internetové stránky súvisiace so zdravím .

Na obsah dohliada redakčná rada zložená zo zástupcov členských štátov a medzinárodných organizácií, ktorá určuje redakčnú politiku portálu a je možné sa na ňu obrátiť v prípade žiadosti o odsúhlasenie osobitných požiadaviek alebo obsahu.

Návod na vyplnenie formuláru

O každej správe a podujatí sa musia uviesť tieto skutočnosti:

  • Nadpis a stručný popis, najviac 300 znakov (vrátane medzier).
  • URL (internetový odkaz) noviniek alebo udalostí (potrebné preveriť pred vpísaním do určeného poľa uvedeného ďalej v texte)


Postup:

1. Pozorne vyplňte prvú časť „Údaje osobné/o organizácii“

2. Do formulára vpíšte údaje v súlade s požiadavkami uvedenými vyššie v texte.

  • Vo vzťahu k podujatiam prosím uveďte dátumy začiatku a konca.
  • Vo vzťahu k správam je veľmi dôležité, aby ste nám poskytovali aktuálne správy.

3. Po vyplnení všetkých polí kliknite na tlačidlo „Odoslať“.

Upozornenie: Všetky správy alebo podujatia budú na portál pridané až po ich odsúhlasení.

Údaje osobné/o organizácii :
(*)= povinné údaje
Podrobnosti o správe/podujatí
Údaje o opodstatnenosti správy/podujatia : (dd/mm/yyyy)