Στείλτε το σ' έναν φίλο
RSS
google +
Εκτύπωση

του Jan De Maeseneer, προέδρου της ομάδας εμπειρογνωμόνων για αποτελεσματικές επενδύσεις στον τομέα της υγείας, καθηγητή Οικογενειακής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης, Βέλγιο

του Jan De Maeseneer, προέδρου της ομάδας εμπειρογνωμόνων για αποτελεσματικές επενδύσεις στον τομέα της υγείας, καθηγητή Οικογενειακής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης, Βέλγιο

Οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσβλέπουν σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, όπως εξάλλου προβλέπεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ορίζει ότι πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης και ότι η δράση της ΕΕ πρέπει να συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές και να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών στους τομείς της δημόσιας υγείας, χωρίς να θίγονται οι αρμοδιότητες των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την οργάνωση και την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης. 

Πώς μπορεί η Επιτροπή να συμβάλει στην υλοποίηση αυτών των στόχων;   Κατ΄ αρχάς, βασιζόμενη σε γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων, να εκπονεί τις πολιτικές της στον τομέα της υγείας και να βοηθά τα κράτη μέλη να πραγματοποιούν τεκμηριωμένες και υπεύθυνες επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα, έτσι ώστε αυτά να αποκτήσουν σύγχρονα, αποτελεσματικά και βιώσιμα συστήματα υγείας.

Για τον λόγο αυτό, τον Ιούλιο 2012, η Επιτροπή συγκρότησε την ομάδα εμπειρογνωμόνων για αποτελεσματικές επενδύσεις στον τομέα της υγείας, η οποία θα παρέχει μη δεσμευτικές, επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για θέματα σχετικά με τον εκσυγχρονισμό, την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας.

Η αρμοδιότητα της ομάδας εμπειρογνωμόνων καλύπτει τους τομείς της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, της νοσοκομειακής περίθαλψης, των φαρμακευτικών προϊόντων, της έρευνας και της ανάπτυξης, της πρόληψης ασθενειών και της προώθησης της υγείας, της κοινωνικής προστασίας, της διασυνοριακής συνεργασίας, των οικονομικών της υγείας και της ηλεκτρονικής υγείας. Στα λίγα χρόνια λειτουργίας της, η ομάδα έχει δημοσιεύσει γνωμοδοτήσεις που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πολιτικών για την υγεία και την υγειονομική περίθαλψη στην ΕΕ και στα κράτη μέλη.

Η ομάδα απαρτίζεται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες απ΄ όλη την Ευρώπη, με πείρα και γνώσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Με την πολυμορφία και τα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά προσόντα που χαρακτηρίζουν τα 12 μέλη της, τα οποία έχουν επιλεγεί μεταξύ καταξιωμένων εμπειρογνωμόνων μετά από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η ομάδα είναι πολύτιμο εργαλείο για τη σύσφιξη της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαίων ιθυνόντων και πολιτών αλλά και για τη μετατροπή ιδεωδών σε απτή πραγματικότητα για τους κατοίκους ολόκληρης της ΕΕ.

Expert Panel on Effective Ways of Investing in Health

Περισσότερα για το θέμα αυτό