Psykisk hälsa

Policy

Förutom de uppenbara fördelarna för individen är god psykisk hälsa en viktig faktor för ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling i EU. De är alla viktiga politiska mål för EU.
 

EU-insatser för psykisk hälsa

EU-kommissionens grönbok om en EU-strategi för psykisk hälsa från 2005 var ett första svar på WHO:s deklaration om psykisk hälsa i Europa.

Grönboken följdes 2008 av en EU-konferens för psykisk hälsa då man antog ett europeiskt fördrag för psykisk hälsa och välbefinnande för att motverka psykisk ohälsa. Fördraget genomförs i form av konferenser om fem prioriterade områden.

Kommissionen samarbetar också med nationella myndigheter via en expertgrupp.

En handlingsram för psykisk hälsa

Under 2013 inleddes en gemensam åtgärd om psykisk hälsa och välbefinnande. Resultatet blev en handlingsram som ska hjälpa EU-länderna att utbyta erfarenheter och förbättra sina insatser.

EU-kompassen för insatser för psykisk hälsa inrättades för att förmedla den gemensamma åtgärdens prioriteringar. Man anordnar bland annat sektorsövergripande workshoppar i alla EU-länder för att öka kunskapen och stärka människors mentala kapital.

Psykisk hälsa i all politik

Psykisk hälsa bör genomsyra alla politikområden och inte bara folkhälsopolitiken.

Syftet är att

  • visa hur politiska insatser kan påverka den psykiska hälsans bestämningsfaktorer
  • utjämna skillnaderna i fråga om psykisk hälsa
  • lyfta fram fördelarna med att främja psykisk hälsa inom olika politikområden
  • se till att beslutsfattarna tar ett större ansvar för den psykiska folkhälsan.