Duševné zdravie

Politika

Popri výrazných prínosoch pre jednotlivcov má duševné zdravie čoraz väčší význam aj z hľadiska hospodárskeho rastu a sociálneho rozvoja. Všetky tri uvedené oblasti patria medzi priority EÚ.
 

Činnosť EÚ v oblasti duševného zdravia

Zelená kniha „Zlepšovanie duševného zdravia obyvateľstva – k stratégii duševného zdravia pre EÚ“, ktorú Európska komisia zverejnila v roku 2005, bola prvou reakciou na podporu deklarácie WHO o duševnom zdraví pre Európu.

Po uverejnení zelenej knihy nasledovala v roku 2008 konferencia EÚ o duševnom zdraví, na ktorej sa zrodil Európsky pakt za duševné zdravie a pohodu, politická iniciatíva zameraná na podporu duševného zdravia a prevenciu duševných porúch. Pakt sa realizuje prostredníctvom série konferencií venovaných piatim prioritným oblastiam.

Pri uplatňovaní paktu spolupracuje Európska komisia s orgánmi členských štátov, konkrétne so skupinou vládnych expertov pre oblasť duševného zdravia a pohody.

Európsky akčný rámec pre duševné zdravie a pohodu

Po vytvorení paktu sa v roku 2013 začala spoločná činnosť za duševné zdravie a pohodu, ktorej výsledkom bol európsky akčný rámec pre duševné zdravie a pohodu na podporu krajín EÚ pri revízii ich politík a výmene skúseností pri zlepšovaní účinnosti a efektivity politík.

Zaviedol sa „Kompas činnosti EÚ v oblasti duševného zdravia a pohody“, ktorý má pomôcť pri realizácii činností, a to informovaním o prioritách spoločnej činnosti. V každej krajine EÚ sa organizuje viacodvetvový seminár na zvyšovanie informovanosti so zameraním na investovanie do európskeho duševného kapitálu.

Duševné zdravie vo všetkých politikách

Duševné zdravie vo všetkých politikách znamená podporovať duševné zdravie a pohodu aj v iných, nielen zdravotných politikách.

Duševné zdravie vo všetkých politikách:

  • zdôrazňuje vplyv verejnej politiky na rozhodujúce faktory duševného zdravia,
  • usiluje sa o zníženie nerovností v oblasti duševného zdravia,
  • kladie dôraz na prínosy vyplývajúce z podpory duševného zdravia v rôznych politických oblastiach a
  • buduje väčšiu zodpovednosť tvorcov politík za vplyvy ich politík na duševné zdravie.