Zdrowie psychiczne

Polityka

Dobry stan zdrowia psychicznego jest ważny nie tylko dla każdego z nas, ale również dla rozwoju społecznego i wzrostu gospodarczego w Europie, które stanowią kluczowe cele polityki UE.
 

Działania UE w dziedzinie zdrowia psychicznego

Zielona księga Komisji Europejskiej z 2005 r. zatytułowana „Poprawa zdrowia psychicznego ludności. Strategia zdrowia psychicznego dla UE” była pierwszą inicjatywą wspierającą wdrażanie deklaracji o ochronie zdrowia psychicznego w Europie przedstawionej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Następnie w 2008 r. na europejskiej konferencji na temat zdrowia psychicznego przyjęto Europejski pakt na rzecz zdrowia i dobrostanu psychicznego – inicjatywę polityczną mającą na celu promowanie zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Pakt ten jest wdrażany poprzez cykl konferencji poświęconych pięciu priorytetowym obszarom.

We wdrażania paktu pomaga również współpraca Komisji Europejskiej z organami krajowymi w ramach grupy ekspertów rządowych ds. zdrowia psychicznego i dobrostanu psychicznego.

Europejskie ramy działania na rzecz zdrowia i dobrostanu psychicznego

W następstwie wspólnego działania w dziedzinie zdrowia i dobrostanu psychicznego zainicjowanego w 2013 r. powstały europejskie ramy działania w dziedzinie zdrowia i dobrostanu psychicznego, które pomagają krajom UE w przeprowadzaniu przeglądu strategii politycznych oraz wymianie doświadczeń w celu poprawy skuteczności polityki.

Aby pomóc we wdrażaniu ram, ustanowiono „Kompas UE” dotyczący działań na rzecz zdrowia i dobrostanu psychicznego, który ma na celu informowanie o postępach w realizacji priorytetów wyznaczonych w ramach wspólnego działania. We wszystkich krajach UE organizowane są wielosektorowe warsztaty, które podnoszą wiedzę i podczas których podkreśla się znaczenie inwestowania w działania w zakresie zdrowa psychicznego w Europie.

Zdrowie psychiczne we wszystkich obszarach polityki

Zasada „zdrowie we wszystkich obszarach polityki” oznacza, że zdrowie psychiczne i dobrostan psychiczny powinny być promowane nie tylko w polityce w dziedzinie zdrowia, ale we wszystkich obszarach polityki.

Zasada „zdrowie we wszystkich obszarach polityki” oznacza:

  • kładzenie nacisku na wpływ polityki publicznej na czynniki warunkujące zdrowie psychiczne
  • dążenie do zmniejszenia nierówności w zakresie zdrowia psychicznego
  • podkreślanie korzyści płynących z promowania zdrowia psychicznego w różnych obszarach polityki
  • założenie, że osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki ponoszą większą odpowiedzialność za skutki dla zdrowia psychicznego.