Vaimne tervis

Poliitika

Lisaks sellele, et see poliitika on kasulik inimestele, on hea vaimne tervis üha tähtsam ka Euroopa majanduskasvu ning sotsiaalse arengu seisukohast. Kõik need teemad on ELi peamised poliitilised eesmärgid.
 

Vaimset tervist käsitlevad ELi meetmed

Euroopa Komisjoni 2005. aasta roheline raamat „Elanikkonna vaimse tervise edendamine: Euroopa Liidu vaimse tervise strateegia suunas“ oli esimene toetusavaldus Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa vaimse tervise deklaratsiooni rakendamisele.

2008. aastal järgnes sellele vaimset tervist käsitlev ELi konverents, kust sai alguse vaimse tervise ja heaolu Euroopa pakt. Selle poliitikaalgatuse eesmärk on parandada vaimset tervist ja ennetada vaimseid probleeme. Pakti rakendatakse viite prioriteetset valdkonda käsitlevate konverentside kaudu.

Selleks et pakti eesmärke ellu viia, teeb Euroopa Komisjon riiklike ametiasutustega koostööd vaimse tervise ja heaolu valdkonna valitsusekspertide töörühma raames.

Vaimse tervise ja heaolu alase tegevuse raamistik

2013. aastal käivitatud vaimse tervise ja heaolu alase ühismeetme tulemusena loodi vaimse tervise ja heaolu Euroopa tegevusraamistik, mis toetab ELi liikmesriike poliitika läbivaatamisel ja kogemuste vahetamisel, et parandada poliitika tõhusust ja tulemuslikkust.

Vaimse tervise ja heaolu ELi kompass loodi selleks, et toetada ühismeetme prioriteetide avalikustamise abil selle rakendamist. Igas ELi liikmesriigis korraldatakse sektoriülene teadlikkuse suurendamise seminar, mille raames keskendutakse Euroopa vaimsesse kapitali investeerimisele.

Vaimse tervise integreerimine kõigisse poliitikavaldkondadesse

Vaimne tervis kõigis poliitikavaldkondades (Mental Health in All Policies (MHiAP)) on põhimõte, mille kohaselt tuleks vaimset tervist ja heaolu edendada ka muudes valdkondades peale tervisevaldkonna.

Selle lähenemisviisi puhul:

  • pannakse rõhku mõjule, mis riiklikul poliitikal on vaimse tervise teguritele;
  • püütakse vähendada vaimse tervise alast ebavõrdsust;
  • pööratakse tähelepanu kasule, mida toob vaimse tervise edendamine eri poliitikavaldkondades, ning
  • pannakse poliitikakujundajatele suurem vastutus vaimsele tervisele avalduva mõju eest.