Ψυχική υγεία

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Πολιτική

Εκτός από τα προφανή οφέλη σε ατομικό επίπεδο, η καλή ψυχική υγεία είναι εξαιρετικά σημαντική και για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στην Ευρώπη, κάτι που αποτελεί βασικό στόχο της πολιτικής της ΕΕ.
 

Ευρωπαϊκή δράση για την ψυχική υγεία

Η Πράσινη Βίβλος 2005 με τίτλο «Βελτίωση της ψυχικής υγείας του πληθυσμού. Προς μια στρατηγική για την ψυχική υγεία στην ΕΕ» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ένα πρώτο βήμα για την υλοποίηση της Διακήρυξης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την ψυχική υγεία στην Ευρώπη.

Το 2008 ακολούθησε συνέδριο της ΕΕ για την ψυχική υγεία, στο οποίο θεσπίστηκε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ψυχική Υγεία και Ευεξία, μια πρωτοβουλία πολιτικής που αποσκοπεί στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών. Η υλοποίηση του συμφώνου γίνεται με μια σειρά συνεδρίων σε πέντε τομείς προτεραιότητας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές μέσω μιας ομάδας εθνικών εμπειρογνωμόνων για την ψυχική υγεία και ευεξία με στόχο την εφαρμογή του συμφώνου.

Ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης για την ψυχική υγεία και ευεξία

Μετά τη θέσπιση του συμφώνου, η Κοινή δράση για την ψυχική υγεία και ευεξία, που δρομολογήθηκε το 2013, κατέληξε στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία και Ευεξία, το οποίο στηρίζει τα κράτη μέλη της ΕΕ στην επανεξέταση των πολιτικών τους και την ανταλλαγή εμπειριών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της εκάστοτε πολιτικής.

Η Πυξίδα της ΕΕ για τη δράση στον τομέα της ψυχικής υγείας και ευεξίας θεσπίστηκε για να διευκολύνει την υλοποίηση μέσω της ενημέρωσης σχετικά με τις προτεραιότητες της κοινής δράσης. Σε κάθε χώρα της ΕΕ διοργανώνεται σεμινάριο πολυτομεακής ευαισθητοποίησης, με ιδιαίτερη έμφαση στην επένδυση στο ψυχικό κεφάλαιο της Ευρώπης.

Ένταξη της ψυχικής υγείας σε όλες τις πολιτικές

Αυτό σημαίνει προαγωγή της ψυχικής υγείας και ευεξίας σε τομείς πολιτικής πέραν του τομέα της υγείας.

Η προσέγγιση αυτή:

  • δίνει έμφαση στο πώς η κρατική πολιτική επηρεάζει τους παράγοντες που είναι καθοριστικοί για την ψυχική υγεία
  • έχει ως στόχο τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της ψυχικής υγείας
  • υπογραμμίζει τα οφέλη της προαγωγής της ψυχικής υγείας στους διάφορους τομείς πολιτικής, και
  • καθιστά τους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής πιο υπεύθυνους όσον αφορά τον αντίκτυπο στην ψυχική υγεία.