Психично здраве

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Политика

Доброто психично здраве очевидно е от полза за отделните хора, но то става все по-важно и за икономическия растеж и социалното развитие в Европа. Това са основни цели на политиката на ЕС.
 

Действия на ЕС в областта на психичното здраве

Публикуването през 2005 г. на зелената книга Подобряване на психичното здраве на населението – към стратегия за психично здраве на ЕС бе първото действие на Европейската комисия в подкрепа на изпълнението на декларацията за психичното здраве в Европа на Световната здравна организация.

То бе последвано от конференцията на ЕС по въпросите на психичното здраве през 2008 г. На проявата бе дадено началото на Европейския пакт за психично здраве и благоденствие – инициатива за насърчаване на психичното здраве и профилактика на психичните разстройства. Пактът се прилага чрез поредица от конференции в пет приоритетни области.

Във връзка с изпълнението на пакта Европейската комисия работи заедно с националните органи в рамките на група от правителствени експерти по въпросите на психичното здраве и благоденствие.

Европейска рамка за действие в областта на психичното здраве и благоденствие

Започналото през 2013 г. Съвместно действие за психично здраве и благоденствие доведе до създаването на Европейската рамка за действие в областта на психичното здраве и благоденствие. С нея се подпомагат държавите от ЕС да извършват преглед на своите политики и да обменят опит в подобряването на ефективността на политиките.

Компасът на ЕС за действие в областта на психичното здраве и благоденствие бе създаден, за да се подпомогне прилагането на рамката чрез оповестяване на резултатите по приоритетите на Съвместното действие. Във всяка страна от ЕС бе организиран семинар за повишаване на осведомеността сред множество сектори с акцент върху менталния капитал на Европа.

Психичното здраве във всички политики

Подходът „психичното здраве във всички политики“ (MHiAP) означава включване на въпроси, свързани с психичното здраве и благоденствието, в области на политиката, различни от здравеопазване.

С подхода MHiAP се:

  • набляга върху въздействието на публичната политика върху определящите психичното здраве фактори
  • цели намаляване на неравенствата по отношение на психичното здраве
  • подчертават ползите от включването на въпроси, свързани с психичното здраве, в различни области на политиката
  • повишава отчетността на създателите на политики по отношение на въздействията върху психичното здраве.