Duševné zdravie

Kompas EÚ pre činnosť v oblasti duševného zdravia a pohody

Kompas EÚ pre činnosť v oblasti duševného zdravia a pohody je internetový mechanizmus na zhromažďovanie, výmenu a analýzu informácií o politike a aktivitách zúčastnených strán v oblasti duševného zdravia. V priebehu rokov 2015 až 2018 bude Kompas prezentovať informácie o Európskom rámci opatrení pre duševné zdravie a pohodu. Politiky a aktivity členských krajín EÚ a mimovládnych zúčastnených strán v oblasti duševného zdravia a pohody bude monitorovať:

 • identifikáciou a šírením európskych osvedčených postupov v oblasti duševného zdravia,
 • zhromažďovaním údajov o vnútroštátnych aktivitách a aktivitách zúčastnených strán v oblasti duševného zdravia prostredníctvom troch výročných prieskumov,
 • prípravou troch výročných správ a fór,
 • organizovaním seminárov venovaných duševnému zdraviu v každej krajine EÚ, Nórsku a na Islande.

Kompas EÚ bude okrem toho spolupracovať so skupinou vládnych expertov EÚ pre oblasť duševného zdravia a pohody a s mimovládnymi zúčastnenými stranami na príprave štyroch vedeckých dokumentov. 

 

Výstupy z Kompasu EÚ v podobe identifikovaných osvedčených postupov, výročných správ a dokumentov o konsenze sa dajú nájsť:

Zameranie Kompasu EÚ

Kompas EÚ sa zameriava na 7 prioritných oblastí:

 • predchádzanie depresii a podpora odolnosti (priorita na rok 2016)
 • lepší prístup k službám starostlivosti o duševné zdravie (priorita na rok 2016)
 • duševné zdravie v práci (priorita na rok 2017)
 • duševné zdravie v škole (priorita na rok 2017)
 • predchádzanie samovraždám (priorita na rok 2017)
 • poskytovanie komunitných služieb starostlivosti o duševné zdravie (priorita na rok 2018)
 • vypracovanie prístupov integrovanej správy (priorita na rok 2018)

Politika a osvedčené postupy – zhromažďovanie informácií

Kompas EÚ priebežne zhromažďuje od krajín EÚ a zúčastnených strán príklady osvedčených postupov. Tieto príklady sa hodnotia na základe kvalitatívnych kritérií, na ktorých sa dohodli členské krajiny EÚ s Komisiou.

V súlade s prioritami na daný rok vypracuje Kompas EÚ výročnú správu o činnosti (zhrnutiespráva v plnom znení), v ktorej sú zhrnuté a zanalyzované kľúčové udalosti v oblasti podpory duševného zdravia, ktoré dosiahli členské štáty a zúčastnené strany. Prvá správa o činnosti zverejnená v roku 2016 bola zameraná na predchádzanie depresii a na prístup k starostlivosti o duševné zdravie.

Zapojenie krajín EÚ

Na vývoj a realizáciu Kompasu EÚ dohliada Európska komisia v spolupráci so skupinou vládnych expertov pre oblasť duševného zdravia a pohody. V krajinách EÚ prebiehajú rôzne aktivity na podporu duševného zdravia na celonárodnej i regionálnej úrovni.

Od vedeckých správ k dokumentom o konsenze

V štyroch vedeckých správach, ktoré pripravil Kompas EÚ, sa rozoberajú špecifické témy identifikované skupinou vládnych expertov pre oblasť duševného zdravia. Každý z dokumentov sa venuje otázkam, ktoré s danou témou súvisia, súčasnej situácii v Európe, zhŕňa relevantné aktivity na úrovni EÚ a v členských krajinách EÚ, uvádza identifikované najlepšie postupy a princípy a odporúčania na prijatie opatrení.

Vedecké správy pripravujú experti v danom odbore a keď ich zreviduje a schváli skupina národných expertov a príslušné mimovládne zúčastnené strany, stanú sa dokumentmi o konsenze.

Po diskusiách s národnými expertmi sa dvoma témami roku 2016 stali predchádzanie depresii a posilňovanie odolnosti a prístup k starostlivosti o duševné zdravie v Európe.

Dôraz v roku 2017 sa bude klásť na „duševné zdravie v zamestnaní“ a v roku 2018 na „komunitné služby starostlivosti o duševné zdravie“.

Zúčastnené strany – duševné zdravie a pohoda

Popri vláde sa na realizácii pozitívnych iniciatív v oblasti duševného zdravia aktívne podieľajú aj podniky, vzdelávacie inštitúcie a organizácie občianskej spoločnosti.

Ďalšie informácie možno nájsť v zozname zúčastnených strán v oblasti duševného zdravia a pohody a na platforme politiky EÚ v oblasti zdravia.

Fórum EÚ venované otázkam duševného zdravia

Kompas organizuje tri fóra venované duševnému zdraviu (vo forme hlavných podujatí). Ich cieľom je podeliť sa o výsledky výročných prieskumov a sprostredkovať diskusiu na vysokej úrovni o pokroku pri zavádzaní Európskeho rámca opatrení pre duševné zdravie a pohodu. Kľúčovou časťou tohto úsilia bude informovať o odôvodnenosti a príkladoch verejného vlastníctva duševného zdravia a pohody a aktivitách v tejto oblasti prostredníctvom politiky a činnosti mimovládnych zúčastnených strán.

Informácie o aktivitách na roky 2016, 2017 a 2018 možno nájsť na stránke fóra EÚ venovanému otázkam duševného zdravia.