Zdrowie psychiczne

„Kompas UE” dotyczący działań na rzecz zdrowia i dobrostanu psychicznego

„Kompas UE” dotyczący działań na rzecz zdrowia i dobrostanu psychicznego to internetowy mechanizm służący do gromadzenia, wymiany i analizy informacji na temat polityki i działań zainteresowanych podmiotów w dziedzinie zdrowia psychicznego. W latach 2015-2018 w ramach „Kompasu UE” przekazywane są informacje na temat europejskich ram działań w dziedzinie zdrowia i dobrostanu psychicznego. „Kompas UE” umożliwia monitorowanie polityk i działań krajów UE i zainteresowanych podmiotów z sektora pozarządowego w dziedzinie zdrowia i dobrostanu psychicznego poprzez:

 • określanie i rozpowszechnianie dobrych praktyk stosowanych w Europie w dziedzinie zdrowia psychicznego
 • gromadzenie, za pośrednictwem trzech sondaży rocznie, danych dotyczących działań w dziedzinie zdrowia psychicznego podejmowanych przez zainteresowane podmioty i kraje UE
 • sporządzanie trzech sprawozdań rocznych i organizowanie forów
 • prowadzenie warsztatów dotyczących zdrowia psychicznego w każdym kraju UE oraz w Islandii i Norwegii.

„Kompas UE” wspomoże też unijną grupę ekspertów rządowych ds. zdrowia psychicznego i dobrostanu psychicznego oraz podmioty z sektora pozarządowego w przygotowaniu czterech sprawozdań naukowych. 

 

Wyniki wdrażania inicjatywy „Kompas UE”, takie jak wyłonione dobre praktyki, sprawozdania roczne i dokumenty przedstawiające uzgodnione stanowisko, zostały omówione na stronach i w dokumentach wymienionych poniżej:

Priorytetowe obszary „Kompasu UE”

„Kompas UE” obejmuje siedem priorytetowych obszarów:

 • zapobieganie depresji i promowanie odporności (priorytet na rok 2016)
 • poprawa dostępu do usług w zakresie zdrowia psychicznego (priorytet na rok 2016)
 • zdrowie psychiczne w pracy (priorytet na rok 2017)
 • zdrowie psychiczne w szkołach (priorytet na rok 2017)
 • zapobieganie samobójstwom (priorytet na rok 2017)
 • zapewnianie świadczonych lokalnie usług w zakresie zdrowia psychicznego (priorytet na rok 2018)
 • opracowanie zintegrowanych metod zarządzania (priorytet na rok 2018).

Strategie i dobre praktyki – gromadzenie informacji

„Kompas UE” gromadzi przykłady dobrych praktyk stosowanych przez kraje UE i zainteresowane podmioty. Przykłady te są oceniane przy pomocy kryteriów oceny jakości określonych wspólnie przez kraje UE i Komisję.

Zgodnie z obszarami priorytetowymi wyznaczonymi na dany rok w ramach „Kompasu UE” sporządzane jest roczne sprawozdanie z działalności (podsumowaniepełne sprawozdanie), w którym podsumowuje się i poddaje analizie najważniejsze zmiany w działaniach podejmowanych przez kraje UE i zainteresowane strony na rzecz propagowania zdrowia psychicznego. Pierwsze sprawozdanie z działalności, opublikowane w 2016 r., dotyczyło przede wszystkim zapobiegania depresji i dostępu do usług w zakresie zdrowia psychicznego.

Udział krajów UE

Komisja Europejska, we współpracy z grupą ekspertów rządowych ds. zdrowia psychicznego i dobrostanu psychicznego, nadzoruje dopracowywanie i wdrażanie „Kompasu UE”. W krajach UE, na szczeblu krajowym i regionalnym, realizowane są różnego rodzaju działania propagujące zdrowie psychicznie.

Od sprawozdań naukowych do dokumentów przedstawiających uzgodnione stanowisko

Cztery sprawozdania naukowe przygotowane w ramach „Kompasu UE” poświęcone są poszczególnym tematom wskazanym przez grupę ekspertów rządowych ds. zdrowia psychicznego. W każdym sprawozdaniu omówiono zagadnienia dotyczące danej problematyki, przedstawiono aktualną sytuację w Europie, zamieszczono podsumowanie działań podejmowanych na szczeblu unijnym i krajowym, opisano dobre praktyki oraz wskazano zasady i zalecenia dotyczące dalszych działań.

Sprawozdania naukowe są przygotowywane przez ekspertów w danej dziedzinie, a kiedy zostaną sprawdzone i zatwierdzone przez grupę ekspertów rządowych i odpowiednich podmiotów z sektora pozarządowego, pełnią funkcję dokumentów przedstawiających uzgodnione stanowisko.

W następstwie dyskusji z ekspertami krajowymi jako tematy priorytetowe na rok 2016 wybrano zapobieganie depresji i wzmacnianie odporności oraz dostęp do usług w zakresie zdrowia psychicznego w Europie.

Tematem priorytetowym na rok 2017 będzie zdrowie psychiczne w pracy, a na rok 2018 – świadczone lokalnie usługi w zakresie zdrowia psychicznego.

Zainteresowane strony – zdrowie psychiczne i dobrostan psychiczny

Rządy, przedsiębiorstwa, instytucje oświatowe i organizacje społeczeństwa obywatelskiego również aktywnie uczestniczą we wdrażaniu mających pozytywny wpływ inicjatyw z zakresu zdrowia psychicznego.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z listą zainteresowanych podmiotów zajmujących się zdrowiem psychicznym i dobrostanem psychicznym i odwiedź unijną platformę polityki zdrowotnej.

Unijne forum zdrowia psychicznego

W ramach „Kompasu UE” organizowane są trzy fora zdrowia psychicznego. Ich celem jest udostępnianie wyników rocznych sondaży i ułatwianie dyskusji na wysokim szczeblu na temat wdrażania unijnych ram działań w dziedzinie zdrowia i dobrostanu psychicznego. Ważnym tego aspektem jest podkreślanie konieczności działań w dziedzinie zdrowia i dobrostanu psychicznego i pokazywanie pozytywnych przykładów takich działań podejmowanych przez podmioty z sektora pozarządowego oraz inicjowanych przy pomocy strategii politycznych.

Opis działań podejmowanych w latach 2016, 2017 i 2018 można znaleźć na stronie unijnego forum zdrowia psychicznego.