Garīgā veselība

“ES kompass” rīcībai garīgās veselības un labklājības jomā

“ES kompass rīcībai garīgās veselības un labklājības jomā” ir tiešsaistes rīks, ko izmanto, lai savāktu informāciju par politiku un ieinteresēto personu darbību garīgās veselības jomā, apmainītos ar to un to analizētu. No 2015. līdz 2018. gadam “ES kompass” sniegs informāciju par Eiropas rīcības programmu garīgās veselības un labklājības jomā. Ar tā palīdzību tiks uzraudzīta ES valstu un nevalstisko struktūru ieinteresēto personu politika un pasākumi garīgās veselības un labklājības jomā, un konkrēti:

 • tiks noteikta un izplatīta Eiropas labākā prakse garīgās veselības jomā;
 • veicot trīs ikgadējas aptaujas, tiks vākti dati par ieinteresēto personu un valstu pasākumiem garīgās veselības jomā;
 • tiks izstrādāti trīs gada ziņojumi un tiks organizēti trīs foruma pasākumi;
 • katrā ES dalībvalstī, Islandē un Norvēģijā tiks organizēti semināri par garīgo veselību.

Turklāt četru zinātnisko ziņojumu sagatavošanas procesā “ES kompass” sadarbosies ar ES dalībvalstu valdību ekspertu grupu garīgās veselības un labklājības jomā un nevalstisko struktūru ieinteresētajām personām. 

 

“ES kompasa” rezultāti, tādi kā labākās prakses piemēri, gada ziņojumi un konsensa dokumenti, ir apskatāmi:

“ES kompasa” jomas

“ES kompass” aptver 7 prioritārās jomas:

 • depresijas profilakse un noturības veicināšana (2016. gada prioritāte);
 • labāka piekļuve garīgās veselības aprūpes pakalpojumiem (2016. gada prioritāte);
 • garīgā veselība darbavietā (2017. gada prioritāte);
 • garīgā veselība skolās (2017. gada prioritāte);
 • pašnāvības profilakse (2017. gada prioritāte);
 • kopienas līmeņa garīgās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana (2018. gada prioritāte);
 • integrētas pārvaldības pieeju izstrāde (2018. gada prioritāte).

Politika un labākā prakse – informācijas vākšana

“ES kompass” pastāvīgi vāc labākās prakses piemērus no ES valstīm un ieinteresētajām personām. Šie piemēri tiek novērtēti saskaņā ar kvalitātes kritērijiem, par kuriem notikusi vienošanās ar ES valstīm un Komisiju.

Saskaņā ar attiecīgā gada prioritārajām jomām “ES kompass” izstrādā gada darbības ziņojumu (kopsavilkums, pilns ziņojums), kurā apkopotas un analizētas galvenās norises garīgās veselības veicināšanā, ko īsteno ES valstis un ieinteresētās personas. Pirmajā darbības ziņojumā, kas publicēts 2016. gadā, galvenā uzmanība tika pievērsta depresijas profilaksei un garīgās veselības aprūpes pieejamībai.

ES valstu iesaistīšanās

Eiropas Komisija sadarbībā ar dalībvalstu valdību ekspertu grupu garīgās veselības un labklājības jomā pārrauga “ES kompasa” attīstību un īstenošanu. ES valstīs pašlaik notiek dažādi valsts un reģionālā līmeņa garīgās veselības veicināšanas pasākumi.

No zinātniskiem ziņojumiem līdz konsensa dokumentiem

Četros “ES kompasa” zinātniskajos ziņojumos aplūkotas konkrētas tēmas, ko noteikusi valdību ekspertu grupa garīgās veselības jomā. Šajos ziņojumos analizētas problēmas saistībā ar katru tēmu un pašreizējā situācija Eiropā, tajos ir sniegts attiecīgo ES un valstu līmeņa pasākumu kopsavilkums, labākās prakses piemēri, kā arī rīcības principi un ieteikumi.

Zinātniskos ziņojumus sagatavo attiecīgās jomas eksperti; kad tos pārskata un apstiprina valstu ekspertu grupa un attiecīgās nevalstisko struktūru ieinteresētās personas, tie kļūst par konsensa dokumentiem.

Pēc apspriedēm ar valstu ekspertiem divas galvenās 2016. gada tēmas bija depresijas profilakse un noturības stiprināšana un garīgās veselības aprūpes pieejamība Eiropā.

2017. gadā galvenā uzmanība tiks pievērsta garīgajai veselībai darbā, savukārt 2018. gadā tā tiks pievērsta kopienas līmeņa garīgās veselības aprūpes pakalpojumiem.

Ieinteresētās personas – garīgā veselība un labklājība

Pozitīvu garīgās veselības iniciatīvu īstenošanā iesaistās ne tikai valdības, bet arī uzņēmumi, izglītības iestādes un pilsoniskā sabiedrība.

Lai uzzinātu vairāk, aplūkojiet garīgās veselības un labklājības ieinteresēto personu sarakstu un ES Veselības politikas platformu.

ES Garīgās veselības forums

“ES kompass” organizē trīs pamatpasākumus – forumus par garīgo veselību. To mērķis ir informēt par gada apsekojumu rezultātiem un veicināt augsta līmeņa diskusiju par panākumiem Eiropas rīcības programmas garīgās veselības un labklājības jomā īstenošanā. Šo pasākumu būtiska daļa ir ar piemēru palīdzību parādīt, cik svarīga ir politikas veidotāju un nevalstisko struktūru ieinteresēto personu rīcība un atbildības uzņemšanās garīgās veselības un labklājības jautājumos.

Apskatiet 2016., 2017. un 2018. gada pasākumus “ES kompasa” forumā par garīgo veselību.