Psichikos sveikata

„ES veiksmų psichikos sveikatos ir gerovės srityje kompasas“

„ES psichikos sveikatos ir gerovės veiksmų kompasas“ yra internetinis mechanizmas, naudojamas rinkti informacijai apie psichikos sveikatos srities politiką ir suinteresuotųjų subjektų veiklą šioje srityje, ja keistis ir ją analizuoti. 2015–2018 m. įgyvendinant „ES kompasą“ bus informuojama apie Europos psichikos sveikatos ir gerovės veiksmų sistemą. „ES kompasas“ leis stebėti ES šalių ir nevyriausybinių suinteresuotųjų subjektų psichikos sveikatos ir gerovės srities politiką bei veiklą tokiais būdais:

 • bus nustatomi ir skleidžiami Europos gerosios patirties psichikos sveikatos srityje pavyzdžiai,
 • atliekant tris metinius tyrimus bus renkami duomenys apie suinteresuotųjų subjektų ir nacionalinę veiklą psichikos sveikatos srityje,
 • bus rengiamos trys metinės ataskaitos ir organizuojami forumai,
 • visose ES šalyse, Islandijoje ir Norvegijoje bus rengiami psichikos sveikatai skirti seminarai.

Be to, įgyvendinant „ES kompasą“ bus bendradarbiaujama su ES vyriausybių paskirtų psichikos sveikatos ir gerovės srities ekspertų grupe ir nevyriausybiniais suinteresuotaisiais subjektais rengiant keturis mokslinius dokumentus. 

 

„ES kompaso“ rezultatus, tokius kaip nustatyti gerosios patirties pavyzdžiai, metinės ataskaitos ir bendro sutarimo dokumentai, galima rasti:

„ES kompaso“ prioritetai

„ES kompaso“ dėmesio centre yra 7 prioritetinės sritys:

 • depresijos prevencija ir atsparumo skatinimas (2016 m. prioritetas),
 • geresnės galimybės gauti psichikos sveikatos paslaugas (2016 m. prioritetas),
 • psichikos sveikata darbo vietose (2017 m. prioritetas),
 • psichikos sveikata mokyklose (2017 m. prioritetas),
 • savižudybių prevencija (2017 m. prioritetas),
 • psichikos sveikatos paslaugų teikimas bendruomenėje (2018 m. prioritetas),
 • integruoto valdymo metodų plėtojimas (2018 m. prioritetas).

Politika ir geroji patirtis: informacijos rinkimas

Įgyvendinant „ES kompasą“ nuolat renkami gerosios ES šalių ir suinteresuotųjų subjektų patirties pavyzdžiai. Tie pavyzdžiai vertinami taikant kokybės kriterijus, dėl kurių sutarė ES šalys ir Komisija.

Atsižvelgiant į tam tikrų metų prioritetines sritis, parengiama metinė veiklos ataskaita (santrauka, visa ataskaita), kurioje apibendrinami ir nagrinėjami pagrindiniai ES šalių ir suinteresuotųjų subjektų užtikrinamo psichikos sveikatos gerinimo pokyčiai. Pirmoje veiklos ataskaitoje, paskelbtoje 2016 m., daugiausia dėmesio buvo skirta depresijos prevencijai ir galimybėms gauti psichikos sveikatos paslaugas.

ES šalių dalyvavimas

Europos Komisija, bendradarbiaudama su vyriausybių paskirtų psichikos sveikatos ir gerovės srities ekspertų grupe, prižiūri „ES kompaso“ plėtotę ir įgyvendinimą. ES šalyse vykdoma įvairi nacionalinė ir regioninė psichikos sveikatos gerinimo veikla.

Nuo mokslinių ataskaitų iki bendro sutarimo dokumentų

Keturios „ES kompaso“ mokslinės ataskaitos skirtos konkrečioms temoms, kurias nustatė vyriausybių paskirtų psichikos sveikatos srities ekspertų grupė. Kiekvienoje iš jų nagrinėjamos su kiekviena tema susijusios problemos, dabartinė padėtis Europoje, pateikiama atitinkamos veiklos ES lygmeniu ir ES šalyse santrauka, nustatyta geroji patirtis ir veiksmų principai bei rekomendacijos.

Mokslines ataskaitas rengia atitinkamų sričių ekspertai. Po to, kai jas peržiūri ir patvirtina nacionalinių ekspertų grupė ir atitinkami nevyriausybiniai suinteresuotieji subjektai, jos tampa bendro sutarimo dokumentais.

Pasitarus su nacionaliniais ekspertais, dvi temos, į kurias telktas dėmesys 2016 m., buvo depresijos prevencija ir atsparumo skatinimas bei galimybės gauti psichikos sveikatos priežiūros paslaugas Europoje.

2017 m. dėmesio centre bus psichikos sveikata darbo vietose, o 2018 m. – bendruomenėje teikiamos psichikos sveikatos paslaugos.

Suinteresuotieji subjektai

Be vyriausybių, teigiamas psichikos sveikatos iniciatyvas aktyviai įgyvendina ir įmonės, švietimo įstaigos bei pilietinės visuomenės organizacijos.

Daugiau informacijos rasite peržiūrėję psichikos sveikatos ir gerovės srities suinteresuotųjų subjektų sąrašą ir apsilankę ES sveikatos politikos platformos svetainėje.

ES psichikos sveikatos forumas

Įgyvendinant „ES kompasą“ rengiami trys psichikos sveikatos forumai. Jų tikslas – pasidalyti metinių tyrimų rezultatais ir sudaryti palankias sąlygas aukšto lygio diskusijoms apie pažangą, padarytą įgyvendinant Europos psichikos sveikatos ir gerovės veiksmų sistemą. Svarbi užduotis bus pabrėžti psichikos sveikatos ir gerovės srities veiksmų būtinybę ir pateikti teigiamus tokių veiksmų, kurių imasi nevyriausybiniai suinteresuotieji subjektai arba kurie inicijuojami remiantis politinėmis strategijomis, pavyzdžius.

2016 m., 2017 m. ir 2018 m. veiklos aprašymas pateikiamas ES psichikos sveikatos forumo svetainėje.