Mielenterveys

Mielenterveyttä ja henkistä hyvinvointia koskevien toimien EU-kompassi

Mielenterveyttä ja henkistä hyvinvointia koskevien toimien EU-kompassi hyödyntää verkkopalvelupohjaista järjestelmää, jonka avulla kerätään, vaihdetaan ja analysoidaan tietoa mielenterveysalan toimintapolitiikasta ja sidosryhmien toimista. Vuosina 2015–2018 EU-kompassi myös tiedottaa mielenterveyttä ja henkistä hyvinvointia koskevasta toimintasuunnitelmasta. Se seuraa EU-maiden viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen toimia mielenterveyden ja hyvinvoinnin alalla sekä

 • yksilöi mielenterveysalan hyviä toimintatapoja ja jakaa niistä tietoa
 • kerää kolmen vuotuisen kyselytutkimuksen avulla tietoa sidosryhmien ja viranomaisten toteuttamista mielenterveysalan toimista EU-maissa
 • vastaa kolmen vuosiraportin laatimisesta ja foorumitapahtuman järjestämisestä
 • järjestää mielenterveysalan seminaareja EU-maissa, Islannissa ja Norjassa.

Lisäksi EU-kompassi tekee yhteistyötä EU-maiden hallitustenvälisen mielenterveysasiantuntijaryhmän, kansalaisjärjestöjen ja muiden tahojen kanssa neljän tiederaportin laadinnassa. 

 

EU-kompassin tuloksiin, kuten vuosiraportteihin, hyviin toimintatapoihin ja konsensusasiakirjoihin voi tutustua seuraavilla sivustoilla ja asiakirjoissa:

EU-kompassin painopisteet

EU-kompassi keskittyy 7 prioriteettialueeseen:

 • Masennuksen torjunta ja resilienssin parantaminen (vuoden 2016 prioriteetti)
 • Mielenterveyspalvelujen saatavuuden parantaminen (vuoden 2016 prioriteetti)
 • Mielenterveys työpaikoilla (vuoden 2017 prioriteetti)
 • Mielenterveys kouluissa (vuoden 2017 prioriteetti)
 • Itsemurhien ehkäisy (vuoden 2017 prioriteetti)
 • Yhteisöperustaisten mielenterveyspalveluiden edistäminen (vuoden 2018 prioriteetti)
 • Poikkihallinnollisen lähestymistavan kehittäminen (vuoden 2018 prioriteetti)

Toimintapolitiikka ja hyvät toimintatavat – tiedonkeruu

EU-kompassi kerää jatkuvasti esimerkkejä sidosryhmien hyvistä toimintatavoista eri EU-maissa. Näitä esimerkkejä arvioidaan EU-maiden ja Euroopan komission yhdessä asettamilla laatukriteereillä.

EU-kompassin vuotuisessa toimintakertomuksessa (tiivistelmäkoko teksti) keskitytään kunkin vuoden prioriteettitoimiin. Lisäksi siinä esitellään ja analysoidaan EU-maiden ja muiden toimijoiden keskeisiä saavutuksia mielenterveyden saralla. Ensimmäinen toimintakertomus julkaistiin vuonna 2016, jolloin prioriteettitoimina olivat masennuksen torjunta ja mielenterveyspalvelujen saatavuuden parantaminen.

EU-maiden osallistuminen

EU-kompassin kehittämistä ja toimien toteuttamista valvoo EU-maiden hallitustenvälisen mielenterveysasiantuntijaryhmä yhdessä Euroopan komission kanssa. EU-maissa on lisäksi käynnissä monia kansallisia ja alueellisia mielenterveyttä edistäviä toimia.

Tiederaportit ja konsensusasiakirjat

EU-kompassissa on julkaistu neljä tiederaporttia, joiden teemat ovat hallitustenvälisen mielenterveysasiantuntijaryhmän valitsemia. Raporteissa esitellään alan nykytilanne Euroopassa, tiivistelmä alan toimista EU:n ja jäsenmaiden tasolla, hyviä toimintatapoja ja periaatteita sekä annetaan toimintasuosituksia.

Tiederaportit ovat alan asiantuntijoiden laatimia. Sen jälkeen kun kansallisten asiantuntijoiden ryhmä ja alan kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden edustajat ovat ne hyväksyneet, niistä tulee konsensusasiakirjoja.

Vuoden 2016 erityisteemoja valittaessa kuultiin myös kansallisia asiantuntijoita. Aiheiksi valittiin masennuksen torjunta ja resilienssin parantaminen sekä mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantaminen Euroopassa.

Vuoden 2017 aiheena on mielenterveys työpaikoilla ja vuonna 2018 yhteisöperustaisten mielenterveyspalveluiden edistäminen.

Sidosryhmät

Viranomaisten lisäksi myös oppilaitokset ja kansalaisjärjestöt ovat aktiivisesti mukana mielenterveyshankkeissa.

Lisätietoja on mielenterveyden ja hyvinvoinnin alan sidosryhmäluettelossa ja EU:n terveyspolitiikkafoorumin sivustolla.

EU:n mielenterveysfoorumi

EU-kompassi järjestää kolme mielenterveysfoorumia. Niiden avulla pyritään levittämään tietoa vuotuisten kyselytutkimuksien tuloksista sekä edistämään mielenterveyttä ja hyvinvointia koskevan toimintasuunnitelman toteutusta. Erityisesti halutaan esitellä alan toimintapolitiikkaa sekä kansalaisjärjestöjen ja muiden tahojen toimintaa mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Vuosien 2016, 2017 ja 2018 tapahtumiin voi tutustua EU:n mielenterveysfoorumin sivustolla.