Vaimne tervis

ELi kompass vaimse tervise ja heaolu alaseks tegevuseks

ELi kompass vaimse tervise ja heaolu alaseks tegevuseks on veebipõhine vahend, mida kasutatakse vaimse tervise valdkonna poliitikameetmete ja huvirühmade tegevuse kohta teabe kogumiseks ning selle vahetamiseks ja analüüsimiseks. Aastatel 2015–2018 edastatakse ELi kompassi vahendusel teavet vaimset tervist ja heaolu käsitleva tegevusraamistiku kohta. Kompassi abil jälgitakse vaimse tervise ja heaolu valdkonna poliitikastrateegiaid ning ELi riikide ja valitsusväliste huvirühmade tegevust. Selleks:

 • tehakse vaimse tervise valdkonnas kindlaks head Euroopa tavad ja levitatakse neid;
 • korraldatakse vaimse tervise valdkonna huvirühmade ja riiklike meetmete kohta teabe kogumiseks kolm iga-aastast uuringut;
 • koostatakse kolm aastaaruannet ja korraldatakse kolm teabefoorumit;
 • korraldatakse igas ELi riigis ning Islandil ja Norras vaimset tervist käsitlevaid seminare.

Peale selle tehakse nelja teadusliku dokumendi koostamiseks ELi kompassi raames koostööd vaimse tervise ja heaolu valdkonna valitsusekspertide töörühma ja valitsusväliste huvirühmadega. 

 

ELi kompassi abil saavutatud tulemuste, nagu heade tavade, aastaaruannete ja kokkuleppedokumentidega saab tutvuda siin:

ELi kompassi sõlmküsimused

ELi kompassi raames keskendutakse seitsmele esmatähtsale valdkonnale:

 • depressiooni ennetamine ja vastupidavuse suurendamine (2016. aasta prioriteet)
 • vaimse tervise teenuste muutmine kättesaadavamaks (2016. aasta prioriteet)
 • vaimne tervis töökohal (2017. aasta prioriteet)
 • vaimne tervis koolis (2017. aasta prioriteet)
 • enesetappude ennetamine (2017. aasta prioriteet)
 • vaimse tervise teenuste arendamine kogukonna tasandil (2018. aasta prioriteet)
 • integreeritud juhtimispõhimõtete väljatöötamine (2018. aasta prioriteet)

Poliitikastrateegiad ja head tavad – teabe kogumine

ELi kompassi vahendusel kogutakse ELi riikidelt ja huvirühmadelt pidevalt heade tavade näiteid. Neid hinnatakse ELi riikide ja komisjoniga kokku lepitud kvaliteedikriteeriumite alusel.

Konkreetsel aastal kehtivast prioriteedist lähtudes koostatakse ELi kompassi raames iga-aastane tegevusaruanne (kokkuvõte, täielik aruanne), milles tehakse ülevaade ELi riikide ja huvirühmade poolt vaimse tervise edendamisel saavutatud peamistest tulemustest ning analüüsitakse neid. Esimene tegevusaruanne avaldati 2016. aastal ja selles pöörati põhitähelepanu depressiooni ennetamisele ja vaimse tervise teenuste kättesaadavamaks muutmisele.

ELi riikide panus

ELi kompassi tulemuste ja rakendamise järelevalvet teevad Euroopa Komisjon koostöös vaimse tervise ja heaolu valdkonna valitsusekspertide töörühmaga. ELi riikides korraldatakse praegu vaimse tervise edendamiseks mitmesuguseid riiklikke ja piirkondlikke üritusi.

Teaduslikest aruannetest kokkuleppedokumentideni

ELi kompassi raames koostatud teaduslikes aruannetes käsitletakse teemasid, mille on kindlaks teinud vaimse tervise ja heaolu valdkonna valitsusekspertide töörühm. Igas aruandes uuritakse käsitletava teemaga seotud probleeme, Euroopas valitsevat olukorda, ELi tasandil ja ELi riikides võetud meetmeid, parimaid tavasid, põhimõtteid ja soovitusi edasiseks tegevuseks.

Teaduslikke aruandeid koostavad valdkonna eksperdid. Kui riiklike ekspertide töörühm ja asjasse puutuvad valitsusvälised huvirühmad on need heaks kiitnud, saavad aruannetest kokkuleppedokumendid.

Riiklike ekspertidega peetud arutelude tulemusel keskenduti 2016. aastal kahele teemale – depressiooni ennetamine ja vastupidavuse suurendamine ning vaimse tervise teenuste kättesaadavus Euroopas.

2017. aasta põhiteema on vaimne tervis töökohal ja 2018. aastal vaimse tervise teenuste arendamine kogukonna tasandil.

Vaimse tervise ja heaolu valdkonna huvirühmad

Vaimse tervise edendamise algatuste elluviimisse on lisaks valitsustele kaasatud ka ettevõtted, haridusasutused ja kodanikuühiskonna organisatsioonid.

Lisateavet saate vaimse tervise ja heaolu valdkonna huvirühmade nimekirjast ja ELi tervishoiupoliitika platvormilt.

ELi foorum vaimse tervise valdkonnas

ELi kompassi raames korraldatakse kolm vaimset tervist käsitlevat foorumit. Nende eesmärk on jagada iga-aastaste uuringute tulemusi ja anda võimalus pidada kõrgetasemelist arutelu vaimse tervise ja heaolu Euroopa tegevusraamistiku rakendamisel saavutatud tulemuste üle. Üheks oluliseks osaks on kodanike teavitamine (näidete abil) sellest, mida nad saaksid vaimse tervise ja heaolu valdkonnas poliitikastrateegiate ja valitsusväliste huvirühmade abil ise ära teha.

2016., 2017. ja 2018. aasta üritused seoses ELi foorumiga vaimse tervise valdkonnas.