Ψυχική υγεία

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

«EU-Compass» - Δράση της ΕΕ για την Ψυχική Υγεία και την Ευεξία

Η EU-Compass για δράση στον τομέα της ψυχικής υγείας και ευεξίας είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση, την ανταλλαγή και την ανάλυση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες των ενδιαφερομένων φορέων στον τομέα της ψυχικής υγείας. Το διάστημα 2015-2018 η EU-Compass θα παρέχει στοιχεία για το ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης για την ψυχική υγεία και την ευεξία. Επίσης, θα παρακολουθεί τις πολιτικές και τις δραστηριότητες των χωρών της ΕΕ και των μη κυβερνητικών φορέων στον τομέα της ψυχικής υγείας και ευεξίας:

 • εντοπίζοντας και διαδίδοντας ευρωπαϊκές ορθές πρακτικές σχετικά με την ψυχική υγεία
 • συγκεντρώνοντας δεδομένα για τις δραστηριότητες των ενδιαφερομένων μερών και τις εθνικές δραστηριότητες σχετικά με την ψυχική υγεία μέσω τριών ετήσιων ερευνών
 • εκπονώντας τρεις ετήσιες εκθέσεις και διοργανώνοντας φόρουμ
 • διοργανώνοντας ημερίδες εργασίας σε κάθε χώρα της ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία και τη Νορβηγία

Επιπλέον, η EU-Compass θα εκπονήσει τέσσερις επιστημονικές μελέτες σε συνεργασία με την ομάδα εθνικών εμπειρογνωμόνων για την ψυχική υγεία και την ευεξία και μη κυβερνητικούς φορείς. 

 

Τα αποτελέσματα της δράσης της EU Compass, όπως ορθές πρακτικές, ετήσιες εκθέσεις και έγγραφα συναίνεσης, διατίθενται:

Προτεραιότητες της EU-Compass

Η EU-Compass επικεντρώνεται σε 7 τομείς προτεραιότητας:

 • πρόληψη της κατάθλιψης και ενίσχυση της ανθεκτικότητας (προτεραιότητα για το 2016)
 • καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας (προτεραιότητα για το 2016)
 • ψυχική υγεία στην εργασία (προτεραιότητα για το 2017)
 • ψυχική υγεία στα σχολεία (προτεραιότητα για το 2017)
 • πρόληψη των αυτοκτονιών (προτεραιότητα για το 2017)
 • παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε τοπικό επίπεδο (προτεραιότητα για το 2018)
 • ανάπτυξη προσεγγίσεων ολοκληρωμένης διακυβέρνησης (προτεραιότητα για το 2018)

Πολιτική και ορθές πρακτικές – συγκέντρωση πληροφοριών

Η EU-Compass συγκεντρώνει σε συνεχή βάση παραδείγματα ορθών πρακτικών από χώρες της ΕΕ. Τα παραδείγματα αυτά αξιολογούνται βάσει κριτηρίων αξιολόγησης που έχουν συμφωνηθεί από χώρες της ΕΕ και την Επιτροπή.

Σύμφωνα με τους τομείς προτεραιότητας ενός δεδομένου έτους, η EU-Compass καταρτίζει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων (περίληψη - πλήρης έκθεση) στην οποία συνοψίζονται και αναλύονται οι κυριότερες δράσεις, όσον αφορά την προαγωγή της ψυχικής υγείας, που αναλαμβάνονται από χώρες της ΕΕ και ενδιαφερόμενους φορείς. Η πρώτη έκθεση δραστηριοτήτων, που δημοσιεύτηκε το 2016, επικεντρώθηκε στην πρόληψη της κατάθλιψης και την πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Συμμετοχή των χωρών της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την ομάδα εθνικών εμπειρογνωμόνων για την ψυχική υγεία και την ευεξία, εποπτεύει την ανάπτυξη και εφαρμογή των δράσεων της EU-Compass. Επίσης, σε χώρες της ΕΕ υλοποιούνται εθνικές και περιφερειακές δραστηριότητες για την προαγωγή της ψυχικής υγείας .

Από τις επιστημονικές εκθέσεις στα έγγραφα συναίνεσης

Οι τέσσερις επιστημονικές εκθέσεις που εκπόνησε η EU-Compass περιλαμβάνουν συγκεκριμένα θέματα που υπέδειξε η ομάδα εθνικών εμπειρογνωμόνων για την ψυχική υγεία. Κάθε έκθεση εξετάζει συγκεκριμένες πτυχές κάθε θέματος, τη σημερινή κατάσταση στην Ευρώπη, περίληψη των σχετικών δραστηριοτήτων σε επίπεδο ΕΕ και σε χώρες της ΕΕ, ορθές πρακτικές, καθώς και αρχές και συστάσεις για ανάληψη δράσης.

Οι επιστημονικές εκθέσεις εκπονούνται από ειδικούς σε κάθε τομέα και, μόλις εξεταστούν και εγκριθούν από την ομάδα εθνικών εμπειρογνωμόνων και σχετικούς μη κυβερνητικούς φορείς, καθίστανται έγγραφα συναίνεσης.

Σε συνέχεια συζητήσεων με εθνικούς εμπειρογνώμονες, τα δύο ζητήματα που αποτέλεσαν προτεραιότητα για το 2016 ήταν, αφενός, η πρόληψη της κατάθλιψης και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας  και, αφετέρου, η πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην Ευρώπη.

Το 2017 θα δοθεί έμφαση στην «ψυχική υγεία στην εργασία» και το 2018 στις «τοπικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας».

Ενδιαφερόμενοι φορείς - ψυχική υγεία και ευεξία

Πέραν των δημόσιων αρχών, οι επιχειρήσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών συμμετέχουν επίσης ουσιαστικά στην εφαρμογή θετικών πρωτοβουλιών στον τομέα της ψυχικής υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τον κατάλογο ενδιαφερόμενων φορέων στους τομείς της ψυχικής υγείας και της ευεξίας και επισκεφθείτε την πλατφόρμα για την πολιτική υγείας της ΕΕ.

Φόρουμ της ΕΕ για την ψυχική υγεία

Η EU-Compass διοργανώνει τρία σημαντικά φόρουμ για την ψυχική υγεία. Στόχος τους είναι η διάδοση των αποτελεσμάτων των ετήσιων ερευνών και η διευκόλυνση συζητήσεων υψηλού επιπέδου σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Δράσης για την Ψυχική Υγεία και την Ευεξία. Βασικό στοιχείο αυτών των εκδηλώσεων είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών, μέσω παραδειγμάτων, για τη σπουδαιότητα της ψυχικής υγείας και της ευεξίας, καθώς και για τον ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν στο πλαίσιο των σχετικών πολιτικών και των δράσεων μη κυβερνητικών φορέων.

Βρείτε δραστηριότητες για τα έτη 2016, 2017 και 2018 στο φόρουμ της EU Compass για την ψυχική υγεία.