Mental sundhed

EU-Compass for tiltag inden for mental sundhed og trivsel

EU-Compass for tiltag inden for mental sundhed og trivsel er en webbaseret mekanisme, der anvendes til at indsamle, udveksle og analysere information om politikker og interessenters aktiviteter inden for mental sundhed. Mellem 2015 og 2018 vil EU-Compass formidle information om den europæiske ramme for tiltag inden for mental sundhed og velvære. Initiativet vil overvåge EU-landenes og interesserede parters politikker og aktiviteter vedrørende mental sundhed og velvære ved at:

 • udpege og formidle eksempler på god europæisk praksis inden for mental sundhed
 • indsamle data om interesserede parters aktiviteter og nationale aktiviteter inden for mental sundhed gennem tre årlige undersøgelser
 • udarbejde tre årlige rapporter og arrangere tre årlige fora
 • afholde workshops om mental sundhed i hvert enkelt EU-land samt Island og Norge.

EU-Compass vil desuden arbejde sammen med ekspertgruppen for mental sundhed og velvære og ikke-statslige interessenter om at udarbejde fire videnskabelige rapporter. 

 

Resultaterne af EU-Compass såsom eksempler på god praksis, årlige rapporter og konsensusdokumenter kan findes

Fokus for EU-Compass

EU-Compass fokuserer på 7 prioriterede områder:

 • forebyggelse af depression og opbygning af modstandskraft (prioritet for 2016)
 • bedre adgang til mental sundhedspleje (prioritet for 2016)
 • mental sundhed på arbejdspladsen (prioritet for 2017)
 • mental sundhed på skoler (prioritet for 2017)
 • forebyggelse af selvmord (prioritet for 2017)
 • levering af lokalsamfundsbaseret mental sundhedspleje (prioritet for 2018)
 • udvikling af integrerede forvaltningsmæssige tilgange (prioritet for 2018)

Politikker og god praksis – indsamling af oplysninger

EU-Compass indsamler løbende eksempler på god praksis fra EU-landene og interesserede parter. Eksemplerne evalueres på basis af kvalitetskriterier, som EU-landene og Kommissionen er blevet enige om.

Alt efter de prioriterede områder for et givet år udarbejder EU-Compass en årlig aktivitetsrapport (resumé - hele rapporten), som opsummerer og analyserer EU-landenes og interesserede parters vigtige fremskridt inden for fremme af mental sundhed. Den første aktivitetsrapport, som blev offentliggjort i 2016, fokuserede på forebyggelse af depression og adgang til mental sundhedspleje.

EU-landenes deltagelse

Europa-Kommissionen fører sammen med ekspertgruppen for mental sundhed og velvære tilsyn med udviklingen og gennemførelsen af EU-Compass. Forskellige nationale og regionale aktiviteter til fremme af mental sundhed er undervejs i EU-landene.

Fra videnskabelige rapporter til konsensusdokumenter

De fire videnskabelige rapporter udarbejdet af EU-Compass indeholder særlige temaer udpeget af ekspertgruppen for mental sundhed og velvære. Hver rapport ser nærmere på udfordringerne i forbindelse med hvert tema, den aktuelle situation i Europa, et resumé af relevante aktiviteter på EU-plan og i EU-landene, eksempler på bedste praksis samt principper og anbefalinger med henblik på den videre indsats.

De videnskabelige rapporter udarbejdes af eksperter, og når de er blevet gennemgået og godkendt af ekspertgruppen og relevante ikke-statslige parter, bliver de til konsensusdokumenter.

Efter drøftelser med nationale eksperter valgte man forebyggelse af depression og opbygning af modstandskraft og adgang til mental sundhedspleje i Europa som fokusemner for 2016.

I 2017 vil fokus ligge på "mental sundhed på arbejdspladsen" efterfulgt af "lokalsamfundsbaseret mental sundhedspleje" i 2018.

Interesserede parter – mental sundhed og velvære

Ud over medlemslandenes regeringer er virksomheder, uddannelsesinstitutioner og civilsamfundsorganisationer også aktive i gennemførelsen af gode initiativer til fremme af den mentale sundhed.

Du kan læse mere på listen over interesserede parter inden for mental sundhed og velvære og på EU's platform for sundhedspolitik.

EU's sundhedsforum om mental sundhed

EU-Compass afholder tre sundhedsfora om mental sundhed. Formålet er at udveksle resultaterne af de årlige undersøgelser og lette drøftelserne på højt plan om fremskridtet med hensyn til at gennemføre den europæiske ramme for tiltag inden for mental sundhed og trivsel. En vigtig del bliver at promovere og give eksempler på offentligt ejerskab og tiltag inden for mental sundhed og velvære gennem politikker og tiltag fra ikke-statslige parter.

Find aktiviteter for 2016, 2017, 2018 på EU-Compass' sundhedsforum om mental sundhed.