Duševní zdraví

Kompas EU pro akce týkající se duševního zdraví a pohody

Kompas EU pro akce týkající se duševního zdraví a pohody je internetová platforma, která se používá ke sběru, výměně a analýze informací o politické činnosti a aktivitách zúčastněných stran v oblasti duševního zdraví. Mezi lety 2015—2018 bude Kompas sdělovat informace o Evropském rámci pro činnosti v oblasti duševního zdraví a pohody. Bude monitorovat politiky a aktivity zemí EU a nevládních organizací zabývajících se duševním zdravím a pohodou prostřednictvím těchto činností:

 • identifikace a šíření osvědčených postupů v oblasti duševního zdraví
 • shromažďování údajů o aktivitách zúčastněných stran a členských států v oblasti duševního zdraví prostřednictvím tří ročních průzkumů
 • vypracování tří výročních zpráv a organizace fór
 • organizace seminářů o duševním zdraví v zemích EU a na Islandu a v Norsku

Kompas EU bude navíc spolupracovat se skupinou vládních expertů na duševní zdraví a pohodu a nevládními organizacemi na přípravě čtyř vědeckých zpráv. 

 

Výsledky projektu Kompas EU, jako jsou např. osvědčené postupy, výroční zprávy či statě, najdete:

Zaměření Kompasu EU

Kompas EU se zaměřuje na 7 prioritních oblastí:

 • prevence depresí a podpora odolnosti osob (priorita na rok 2016)
 • lepší přístup k péči o duševní zdraví (priorita na rok 2016)
 • duševní zdraví na pracovišti (priorita na rok 2017)
 • duševní zdraví ve školách (priorita na rok 2017)
 • prevence sebevražd (priorita na rok 2017)
 • poskytování komunitní péče o duševní zdraví (priorita na rok 2018)
 • rozvoj postupů integrované správy (priorita na rok 2018)

Politika a osvědčené postupy – shromažďování informací

Kompas EU nepřetržitě shromažďuje příklady osvědčených postupů ze zemí Unie a od zúčastněných stran. Tyto příklady jsou hodnoceny na základě kvalitativních kritérií dohodnutých se zeměmi EU a Evropskou komisí.

Na základě prioritních oblastí na příslušný rok vypracovává Kompas EU výroční zprávu o činnosti (shrnutícelá zpráva), ve které jsou analyzovány nejdůležitější výsledky dosažené při prosazování duševního zdraví podle zemí a zúčastněných stran. První výroční zpráva z roku 2016 se zaměřila na prevenci depresí a poskytování péče o duševní zdraví.

Účast zemí EU

Na vývoj a realizaci Kompasu EU dohlíží Evropská komise ve spolupráci se skupinou vládních expertů na duševní zdraví a pohodu. V zemích Unie probíhají různé celostátní a regionální aktivity na podporu duševního zdraví.

Vědecké zprávy a statě

Čtyři vědecké zprávy, které Kompas EU vypracoval, se zabývají konkrétními tématy, jež identifikovala skupina vládních expertů na duševní zdraví a pohodu. Jednotlivé statě se zabývají otázkami okolo těchto témat, současnou situací v Evropě, příslušnými aktivitami na úrovni EU a v zemích Unie, osvědčenými postupy a principy a také obsahují doporučení, co by se mělo udělat.

Vědecké zprávy vypracovávají odborníci na dané téma, a jakmile je zkontroluje a schválí skupina národních expertů a příslušné nevládní organizace, stanou se z nich tzv. konsensuální dokumenty.

Dvěma hlavními tématy v roce 2016 byla prevence depresí a posilování odolnosti a přístup k péči o duševní zdraví v Evropě.

V roce 2017 se zaměříme na duševní zdraví na pracovišti a v roce 2018 na poskytování komunitní péče o duševní zdraví.

Zúčastněné strany – duševní zdraví a pohoda

Na realizaci iniciativ v oblasti duševního zdraví se podílejí nejen orgány veřejné správy, ale i podniky, vzdělávací instituce a občanské organizace.

Další informace najdete na seznamu zúčastněných stran zabývajících se duševním zdravím a pohodou a také v platformě politiky EU pro oblast zdraví.

Evropské fórum duševního zdraví

Kompas EU pořádá tři fóra duševního zdraví. Jejich účelem je sdílení výsledků každoročních průzkumů a usnadnění diskuse na vysoké úrovni o pokroku dosaženém při plnění Evropského rámce pro činnosti v oblasti duševního zdraví a pohody. Hlavním úkolem zde bude argumentovat a uvést příklady veřejného vlastnictví a akcí ohledně duševního zdraví a pohody prostřednictvím politiky a činnosti nevládních organizací.

Najít aktivity za léta 2016, 2017, 2018 na stránkách fóra Kompasu EU pro duševní zdraví.