Психично здраве

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Компас на ЕС за действие в областта на психичното здраве и благоденствие

Компасът на ЕС за действие в областта на психичното здраве и благоденствие е уеб базиран механизъм за събиране, обмен и анализ на информация за политиките и за дейностите на заинтересовани страни в областта на психичното здраве. Между 2015 и 2018 г. чрез Компаса ще се съобщава информация относно Европейската рамка за действие в областта на психичното здраве и благоденствие. Политиките и дейностите на държавите от ЕС и неправителствените заинтересовани страни в тази област ще се наблюдават чрез:

 • идентифициране и разпространение на европейски добри практики в областта на психичното здраве
 • събиране на данни за дейностите на държавите и заинтересованите страни в областта на психичното здраве посредством три годишни проучвания
 • изготвяне на три годишни доклада и организиране на три форума
 • провеждане на семинари в областта на психичното здраве във всички държави от ЕС, както и в Исландия и Норвегия.

Освен това групата на ЕС от правителствени експерти в областта на психичното здраве и благоденствие и неправителствените заинтересовани страни ще използват Компаса, за да изготвят четири научни доклада. 

 

Резултатите по Компаса на ЕС, като добри практики, годишни доклади и консенсусни документи, ще намерите:

Приоритети на Компаса на ЕС

Дейностите по Компаса са съсредоточени в 7 приоритетни области:

 • профилактика на депресията и насърчаване на устойчивостта (приоритет за 2016 г.)
 • по-добър достъп до услуги в областта на психичното здраве (приоритет за 2016 г.)
 • психично здраве на работното място (приоритет за 2017 г.)
 • психично здраве в училищата (приоритет за 2017 г.)
 • предотвратяване на самоубийствата (приоритет за 2017 г.)
 • предоставяне на услуги в областта на психичното здраве в общността (приоритет за 2018 г.)
 • разработване на подходи за интегрирано управление (приоритет за 2018 г.).

Политика и добри практики – събиране на информация

В рамките на Компаса непрекъснато се събират примери за добри практики в страните от ЕС. Тези практики се оценяват въз основата на критерии за качество, определени от държавите от Съюза и Комисията.

Всяка година в зависимост от приоритетните области се изготвя годишен доклад за дейността (резюме, пълен доклад), в който се обобщават и анализират основните моменти от работата за подобряване на психичното здраве от страна на държавите от ЕС и заинтересованите лица. Първият доклад, публикуван през 2016 г., бе посветен на профилактиката на депресията и достъпа до услуги в областта на психичното здраве.

Участие на държавите от ЕС

Европейската комисия заедно с групата от правителствени експерти в областта на психичното здраве и благоденствие следи за развитието и прилагането на Компаса на ЕС. Понастоящем в държавите от ЕС се извършват различни национални и регионални дейности за промоция на психичното здраве.

От научни доклади до консенсусни документи

Четирите научни доклада в рамките на Компаса на ЕС ще са посветени на конкретни теми, определени от групата от правителствени експерти в областта на психичното здраве. Във всеки документ се разглеждат въпроси, свързани с темата, и настоящото положение в Европа. Докладите включват обобщение на дейностите на европейско и национални равнище, добри практики, както и принципи и препоръки за действие.

Научните доклади се изготвят от експерти в съответната област и след като бъдат разгледани и одобрени от групата от национални експерти и от неправителствени заинтересовани страни, те се превръщат в консенсусни документи.

След дискусии с националните експерти бяха определени двете приоритетни теми за 2016 г. – профилактика на депресията и насърчаване на устойчивостта и достъп до услуги в областта на психичното здраве.

През 2017 г. приоритетът ще е психичното здраве на работното място, а през 2018 г. – предоставянето на услуги в областта на психичното здраве в общността.

Заинтересовани страни

Освен правителствата предприятия, образователни институции и граждански организации също са активни в изпълнението на инициативи в областта на психичното здраве.

Вижте списъка на заинтересованите страни в областта на психичното здраве и благоденствие и платформата на ЕС за здравна политика.

Европейски форум за психичното здраве

В рамките на Компаса ще се организират три форума. Тяхната цел е да се споделят резултатите от годишните проучвания и да се улесни дискусията на високо равнище относно напредъка в прилагането на Европейската рамка за действие в областта на психичното здраве и благоденствие. Основна част от това ще бъде комуникацията във връзка с ангажираността и действията на публичните органи и неправителствените заинтересовани страни в областта на психичното здраве и благоденствие.

Вижте дейностите за 2016, 2017 и 2018 г.