Folksjukdomar

Reflektionsprocessen om kroniska sjukdomar

För att hantera de kroniska sjukdomarna måste EU ta ett helhetsgrepp och fokusera på riskfaktorer inom olika sektorer och politikområden och på förebyggande åtgärder, i kombination med insatser för bättre sjukvård.

Ministerrådet, dvs. EU-ländernas ministrar, har uppmanat både EU-länderna och EU-kommissionen att

  • inleda en reflektionsprocess om kroniska sjukdomar för att se hur EU-länderna bäst kan samarbeta och samordna sina insatser
  • leda reflektionsprocessen i nära dialog med berörda parter, dvs. patienter, vårdpersonal, vårdgivare och socialförsäkringssystem
  • se hur e-hälsa och åtgärder på andra politikområden kan bidra, särskilt insatser för sysselsättning, funktionsnedsättning, utbildning och bostäder

Rådets slutsatser – innovativa tillvägagångssätt mot kroniska sjukdomar (7 december 2010)

Rapporter

I en första rapport  beskrivs hur EU:s insatser mot kroniska sjukdomar bör inriktas på

  • förebyggande och hälsofrämjande insatser
  • vård och behandling, med tonvikt på patientmedverkan.

Det arbete som gjorts med utgångspunkt i den första rapporten har sammanfattats i en slutrapport .

Uppföljning

En av punkterna i 2013 års arbetsplan för folkhälsoprogrammet är en gemensam åtgärd med EU-länderna för att motverka kroniska sjukdomar och främja ett friskt åldrande.

De kroniska sjukdomarna sätter allt hårdare press på sjukvården och innebär ett stort lidande för många människor i Europa. Ett särskilt problem är multisjuklighet, dvs. när en person har två eller flera kroniska sjukdomar samtidigt. Målet med åtgärden är därför att

  • kartlägga nya innovativa åtgärder genom sociala medier, beteendevetenskap och ny teknik, samt mer traditionella åtgärder mot riskfaktorer
  • undersöka vilka hinder som finns för förebyggande åtgärder, screening av riskgrupper och vård av vanliga kroniska sjukdomar (med diabetes som ett exempel)
  • studera hur man hanterar multisjuklighet och andra komplexa frågor när det gäller kroniska sjukdomar.