Rasked ja kroonilised haigused

Krooniliste haiguste aruteluprotsess

ELi lähenemisviis krooniliste haigustega seotud väljakutsetele eeldab integreeritud reageerimist, keskendudes erinevate sektorite ja poliitikavaldkondade riskiteguritele ja ennetusele, ning ühendades tervishoiusüsteemide tugevdamiseks tehtavaid jõupingutusi.

Nõukogu raames kohtuvad liikmesriikide valitsused on kutsunud ELi liikmesriike ja Euroopa Komisjoni üles võtma järgmisi meetmeid:

  • algatama aruteluprotsessi, mille eesmärk on määrata kindlaks võimalused, mille abil optimeerida krooniliste haigustega seotud väljakutsetele reageerimist ja liikmesriikide vahelist koostööd ;
  • juhtima nimetatud aruteluprotsessi tihedas dialoogis asjaomaste sidusrühmadega, sealhulgas patsientidega, tervishoiutöötajatega, tervishoiuteenuste tarbijate ja pakkujatega;
  • võtma arvesse e-tervist ning panust, mida annavad teised asjakohased poliitikavaldkonnad, eelkõige tööhõivet, puudeid, haridust ja eluaset käsitlevad sektorid.

Nõukogu järeldused – uuenduslikud lähenemisviisid kroonilistele haigustele (7. detsember 2010)

Võetud meetmed

Vahearuandes  määrati kindlaks 2 peamist prioriteeti kroonilisi haigusi hõlmavate ELi meetmete puhul:

•ennetamine ja tervise edendamine
•haiguste ohjamine, keskendudes patsiendi õiguste suurendamisele.

Siiani tehtud töö on võetud kokku lõpparuandes .

Järelmeetmed

2013. aasta terviseprogrammi raames algatati ELi liikmesriikidega ühismeede krooniliste haigustega seotud probleemide lahendamiseks ja tervena vananemise edendamiseks kogu elutsükli jooksul.

Ühismeede on ette nähtud selliste probleemide lahendamiseks, mida põhjustab tervishoiusüsteemidele ja inimestele krooniliste haiguste sagenemine; eelkõige on meede suunatud mitme (kahe või enama) kroonilise haiguse samaaegse põdemise probleemile. Selle peamised eesmärgid on:

  • kaardistada üle kogu Euroopa uued innovaatilised meetmed sotsiaalmeedias, käitumisteadustes ja uutes tehnoloogiates, samuti ka kõige levinumad riskitegureid käsitlevad meetmed;
  • uurida takistusi ennetustegevuse, riskirühmade sihipäraste uuringute ja sagedamini esinevate krooniliste haiguste (näiteks diabeet) ravi puhul;
  • uurida üksikasjalikumalt, kuidas lahendada mitme kroonilise haiguse samaaegse esinemisega seotud juhtumeid või muid keerulisi küsimusi krooniliste haiguste valdkonnas.