Тежки и хронични заболявания

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Процес на размисъл за хроничните болести

Подходът на ЕС към хроничните болести изисква комплексен отговор, насочен към рисковите фактори във всички сектори и области на политиката, както и към профилактиката, съчетана с усилия за укрепване на здравните системи.

Националните правителства, заседаващи в Съвета, приканиха страните от ЕС и Европейската комисия:

  • да започнат процес на размисъл за хроничните болести, за да открият начини за оптимизиране на борбата с хроничните болести и на сътрудничеството между страните от ЕС;
  • да провеждат процеса на размисъл в тясно сътрудничество със съответните заинтересовани лица, включително специалисти, пациенти, доставчици на здравни услуги и здравни каси;
  • да вземат предвид електронното здравеопазване и потенциалния принос на други области на политиката, по-специално на политиките относно заетостта, уврежданията, образованието и жилищното настаняване.

Заключения на Съвета — новаторски подходи към хроничните заболявания (7 декември  2010 г.)

Предприети стъпки

В междинен доклад  бяха определени 2 основни приоритета за действия на ЕС по отношение на хроничните болести:

профилактика и промоция на здравето
управление на заболяванията с акцент върху предоставянето на права на пациентите

Работата, извършена на тази основа, е обобщена в окончателен доклад .

Последващи действия

По линия на здравната програма за 2013 г. в страните от ЕС бе даден старт на съвместно действие, насочено към намиране на решения за хроничните болести и насърчаване на остаряването в добро здраве.

Съвместното действие е отговор на нарастващото бреме, което хроничните състояния и заболявания представляват за здравните системи и хората в Европа. В него се обръща специално внимание на случаите на мултиморбидност (когато едно лице страда от две или повече хронични заболявания). Основните цели са:

  • набелязване в цяла Европа на новаторски действия в областта на социалните медии, поведенческите науки и новите технологии, както и по-традиционни действия във връзка с рисковите фактори;
  • изследване на пречките пред въвеждането на профилактика, целеви скрининг на рискови групи и лечение на сериозни хронични заболявания (например диабет);
  • по-подробно проучване какви мерки да се предприемат във връзка със случаите на мултиморбидност и с други сложни въпроси в сферата на хроничните заболявания.