Folksjukdomar

Policy

En kronisk sjukdom har man under lång tid och ofta blir man gradvis sämre. En del kroniska sjukdomar – hjärt-kärlsjukdomar, cancer, KOL, diabetes och psykiska sjukdomar – hör till de vanligaste dödsorsakerna.

Men genom att motverka de fyra största riskfaktorerna – rökning, alkohol, onyttig mat och stillasittande – kan man förebygga många kroniska sjukdomar. Insatserna måste bygga på riktade hälsofrämjande åtgärder, förebyggande och tidig upptäckt.

Det krävs ett helhetsgrepp på alla nivåer, från gräsrotsnivå till beslutsfattarna.

Sociala faktorer och miljöfaktorer spelar också en viktig roll. Olika grupper drabbas av kroniska sjukdomar i olika utsträckning och har olika tillgång till förebyggande och uppföljning.

Vad gör EU?

EU vill ta ett helhetsgrepp mot de kroniska sjukdomarna och

När det gäller cancer  har EU ett särskilt partnerskap  där flera aktörer i hela EU samarbetar.

EU:s insatser mot hiv och aids är också ett viktigt bidrag. Tack vare bra mediciner kan hiv numera betraktas som en kronisk sjukdom.

Samordning mellan EU och EU-länderna

Genom reflektionsprocessen om kroniska sjukdomar  ska EU-länderna och kommissionen samordna sina insatser mot kroniska sjukdomar.

FN-deklaration

År 2011 antog FN:s generalförsamling med EU:s stöd en politisk förklaring om förebyggande och kontroll av icke-smittsamma sjukdomar. I förklaringen konstaterar man att kroniska sjukdomar är en stor utmaning för utvecklingen och uppmanar WHO att gå i spetsen för globala insatser.