Závažné a chronické ochorenia

Politika

Chronické choroby dlhodobo zasahujú do života pacienta a vo všeobecnosti postupujú veľmi pomaly. Niektoré z nich, ako napríklad kardiovaskulárne ochorenia, rakovina, chronické respiračné ochorenia, cukrovka či duševné choroby patria medzi hlavné príčiny úmrtnosti.

Riešením štyroch hlavných rizikových foriem správania (fajčenie, nadmerné užívanie alkoholu, nezdravé stravovacie návyky, sedavý spôsob života) môžeme prispieť k prevencii mnohých chronických chorôb. Tieto iniciatívy by však mali vychádzať z cielených opatrení na podporu zdravia, prevencie a včasnej detekcie ochorení.

Efektívne riešenie problémov súvisiacich s chronickými chorobami si vyžaduje integrovaný, horizontálny prístup, ktorý by zahŕňal všetky súvisiace úrovne, od komunít až po politikov.

Pri vzniku chronických chorôb zohrávajú dôležitú úlohu aj sociálne a environmentálne činitele. Existuje jasná nerovnováha, pokiaľ ide o mieru záťaže vyplývajúcu z týchto faktorov a o prístup k prevencii a kontrole.

Iniciatívy EÚ

EÚ podporuje komplexný prístup, pokiaľ ide o riešenie záťaže spôsobenej chronickými chorobami v Európe, a to prostredníctvom:

Pokiaľ ide o rakovinu , EÚ podporuje spoluprácu vytváraním partnerstva  pre celý rad zainteresovaných strán v EÚ.

Opatrenia EÚ sa takisto zameriavajú na zmiernenie záťaže spôsobenej HIV/AIDS, ktorý je vďaka zavedeniu vysoko aktívnej antiretrovírusovej terapie možné považovať za chronický stav.

Koordinácia medzi EÚ a národnými vládami

Proces reflexie o chronických ochoreniach  podporuje členské štáty a Komisiu v tom, aby koordinovali úsilie pri riešení problematiky chronických chorôb.

Deklarácia OSN

Valné zhromaždenie OSN podporené EÚ prijalo v roku 2011 politickú deklaráciu o prevencii a kontrole neprenosných ochorení. Táto deklarácia potvrdzuje, že chronické choroby predstavujú hlavnú výzvu pre vývoj v 21. storočí a žiada Svetovú zdravotnícku organizáciu, aby viedla celosvetovú iniciatívu.