Poważne i przewlekłe choroby

Polityka

Choroby przewlekłe charakteryzują się długim czasem trwania i na ogół rozwijają się powoli. Niektóre z nich – choroby układu krążenia, nowotwory, przewlekłe choroby układu oddechowego, cukrzyca i zaburzenia psychiczne – należą do głównych przyczyn zgonów.

Przeciwdziałanie czterem najważniejszym ryzykownym zachowaniom – paleniu tytoniu, nadużywaniu alkoholu, niezdrowej diecie i siedzącemu trybowi życia – może pomóc w zapobieżeniu wielu chorobom przewlekłym. Aby takie działania mogły być skuteczne, muszą opierać się na promowaniu zdrowia w sposób uwzględniający odbiorców docelowych, profilaktyce i wczesnym wykrywaniu.

Dla skutecznego sprostania wyzwaniu, jakim są choroby przewlekłe, konieczne jest zintegrowane, horyzontalne podejście, obejmujące wszystkie szczeble – od społeczności po decydentów politycznych.

Również uwarunkowania społeczne i środowiskowe odgrywają istotną rolę w rozwoju chorób przewlekłych – odnotowuje się duże dysproporcje, jeżeli chodzi o obciążenie tymi chorobami oraz dostęp do profilaktyki i kontroli.

inicjatywy UE

UE propaguje kompleksowe podejście do kwestii przeciwdziałania chorobom przewlekłym w Europie:

W odniesieniu do problemu nowotworów , Unia zachęca do współpracy na zasadzie partnerstwa  szerokiego kręgu zainteresowanych podmiotów z całej UE.

Również działania UE w sprawie HIV/AIDS – którą to chorobę, od czasu wprowadzenia wysoce aktywnej terapii retrowirusowej można uznawać za przewlekłą – pomagają w rozwiązywaniu problemu chorób przewlekłych

Koordynacja – UE i rządy krajowe

W ramach procesu refleksji nad chorobami przewlekłymi  kraje członkowskie i Komisja wspólnie koordynują wysiłki podejmowane w odpowiedzi na wyzwania związane z chorobami przewlekłymi.

Deklaracja ONZ

W 2011 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ – przy wsparciu UE – przyjęło deklarację polityczną w sprawie profilaktyki chorób niezakaźnych i kontroli nad nimi. W deklaracji uznano, że choroby przewlekłe stanowią jedno z głównych wyzwań z perspektywy rozwoju w XXI wieku i wezwano WHO do objęcia przewodnictwa w podejmowaniu globalnych działań