Závažná a chronická onemocnění

Politika

Onemocněním, které lze označit za chronické, trpí lidé po dlouhou dobu a zpravidla u nich nastupuje pozvolna. Některá z těchto onemocnění, jako jsou například kardiovaskulární nemoci, rakovina, chronická onemocnění dýchacího ústrojí, cukrovka, duševní choroby, jsou v dnešní společnosti hlavními příčinami úmrtí.

Mnohým z nich lze přitom předcházet, a to vyloučením či omezením čtyř hlavních typů rizikového chování, jimiž jsou kouření, nadměrné požívání alkoholu, nezdravé stravovací návyky a sedavý způsob života. Účinně proti těmto nemocem však můžeme bojovat pouze tehdy, zaměříme-li se na cílenou propagaci zdravého životního stylu, prevenci těchto onemocnění a jejich včasnou diagnózu.

K tomu nám poslouží integrovaný, horizontální přístup a zapojení všech zainteresovaných stran: od pacientů po tvůrce politik.

Důležitou roli při rozvoji chronických onemocnění hrají rovněž sociální a environmentální faktory. Existuje rovněž jasný nepoměr mezi mírou zátěže, kterou tyto nemoce způsobují, a mírou dostupnosti preventivních a kontrolních opatření.

Iniciativy EU

Evropská unie při řešení otázek chronických onemocnění v Evropě uplatňuje integrovaný přístup:

V oblasti nádorových onemocnění  EU stimuluje spolupráci a nabízí partnerství  širokému okruhu zúčastněných subjektů po celé EU.

Snižovat zátěž způsobenou chronickými nemocemi pomáhá EU rovněž bojem proti HIV/AIDS. Tento syndrom je od zavedení aktivní retrovirální léčby možno považovat za chronickou nemoc.

Koordinace – EU a vlády členských zemí

V rámci diskuse o problematice chronických onemocnění  jednají zástupci členských zemí a Evropské komise a koordinují své úsilí v této oblasti. 

Prohlášení OSN

V roce 2011 vydalo Valné shromáždění OSN za podpory EU politické prohlášení týkající se prevence a kontroly nepřenosných nemocí. V tomto prohlášení se uvádí, že chronická onemocnění představují zásadní problém pro rozvoj ve 21. století. OSN v něm žádá Světovou zdravotní organizaci (WHO), aby se zasadila o řešení těchto otázek na celosvětové úrovni.