Тежки и хронични заболявания

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Политика

Хроничните заболявания засягат страдащия от тях за дълъг период от време и по правило се развиват бавно. Някои от тях — сърдечносъдови заболявания, рак, хронични респираторни заболявания, диабет, психични заболявания — са сред основните причини за смъртност.

Ако се справим с четири основни вида рисково поведение — тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене и заседнал начин на живот, можем да помогнем за предотвратяване на много хронични болести. За да бъдат ефективни обаче, тези усилия трябва да се основават на целенасочена промоция на здравето, профилактика и ранно откриване.

За да отговорим ефективно на предизвикателството на хроничните болести се нуждаем от интегриран, хоризонтален подход, включващ участниците на всички съответни равнища — от местните общности до създателите на политики.

Социалните и екологичните фактори също играят важна роля в развитието на хроничните болести, като бремето на тези състояния и достъпът до профилактика и контрол са подчертано неравномерно разпределени.

Инициативи на ЕС

ЕС насърчава цялостния подход за справяне с бремето на хроничните болести в Европа:

По отношение на рака  ЕС насърчава сътрудничеството, като предлага партньорство  на широк кръг заинтересовани лица в Съюза.

Действията на ЕС в областта на ХИВ/СПИН, който след въвеждането на високо активна ретровирусна терапия може да бъде считан за хронично заболяване, също са от полза в борбата с хроничните заболявания.

Координация – ЕС и национални правителства

Процесът на размишление за хроничните болести  дава възможност на страните членки и Комисията да координират усилията си в отговор на предизвикателствата на хроничните заболявания.

Декларация на ООН

През 2011 г. Общото събрание на ООН – с подкрепата на ЕС – прие политическа декларация за профилактика и контрол на незаразните болести. В декларацията се потвърждава, че хроничните заболявания представляват сериозно предизвикателство пред развитието през XXI век и се настоява СЗО да поеме лидерската роля и да предприеме глобални действия .