Folksjukdomar

Statistik och dödsorsaker

De vanligaste dödsorsakerna i EU är

  • hjärt–kärlsjukdomar
  • cancer
  • luftvägssjukdomar.

Dessa sjukdomar går ofta att förebygga. Med bättre kunskap om dödsorsakerna kan man förbättra folkhälsopolitiken, främja god hälsa och minska hälsoklyftorna.

Kommissionens roll är att ge beslutsfattarna och allmänheten bra verktyg för att följa dödsfallsstatistiken.

Statistikkällor

Information om dödsorsak  hämtas från dödsorsaksintyg, enligt WHO:s modell. Eurostat samlar in nationella och regionala uppgifter om dödsorsak, och sammanställer sin statistik med hjälp av WHO:s internationella sjukdomsklassificeringar.

Statistik från Eurostat

I EU-förordning nr 328/2011 om statistik över dödsorsaker anges hur Eurostat ska samla in uppgifterna. Under 2012 uppdaterade Eurostat sin lista över de vanligaste dödsorsakerna – här beskrivs nu 86 dödsorsaker, hämtade från WHO:s sjukdomsklassificeringar. Förutom dödstal publicerar Eurostat

  • standardiserade dödstal, baserade på 2012 års europeiska standardpopulation, som ska förbättra jämförbarheten över tiden och mellan länderna
  • regional dödsstatistik, i sin helhet i atlasen över dödligheten i EU eller delvis i årliga uppdateringar från statistikatlasen – Eurostats årsbok över regionerna
  • uppgifter om dödsorsak

EU-pengar till bättre analys

Kommissionen finansierar projekt som ska leda till bättre analyser av dödsorsakerna . Projektet går ut på att

  • automatisera datainsamling
  • ta fram indikatorer som kan standardisera uppgifterna om dödlighet inom EU och påvisa hälsoklyftor.