Závažné a chronické ochorenia

Mortalita

Hlavnými príčinami smrti v EÚ sú:

  • srdcovo-cievne ochorenia,
  • rakovina,
  • choroby dýchacích ciest.

Týmto ochoreniam je často možné predchádzať. Spoľahlivé informácie môžu preto prispieť k zlepšeniu zdravotnej politiky, podpore zdravia a obmedzeniu nerovností v oblasti zdravia.

Úlohou Komisie je poskytnúť tvorcom politík a verejnosti užitočné nástroje na monitorovanie štatistík úmrtnosti.

Zdroje

Informácie o príčinách smrti  sú prevzaté z úmrtného listu vystaveného podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Eurostat zhromažďuje národné a regionálne údaje a pri publikovaní súvisiacich štatistík používa Medzinárodnú klasifikáciu chorôb WHO.

Údaje Eurostatu

V nariadení Komisie (EÚ) č. 238/2011 o štatistikách príčiny smrti sa stanovuje, ako Eurostat zbiera údaje o príčinách smrti. V roku 2012 Eurostat upravil tzv. európsky užší zoznam a poskytuje údaje o 86 príčinách smrti vybraných z Medzinárodnej klasifikácie chorôb WHO. Okrem absolútnych čísel alebo hrubej miery úmrtnosti, pokiaľ ide o príčiny smrti, Eurostat zverejňuje:

  • údaje o štandardizovanej miere úmrtnosti, ktoré sa zakladajú na európskej štandardnej populácii za rok 2012, aby sa údaje a ich vývoj dali lepšie porovnávať medzi jednotlivými krajinami,
  • údaje o regionálnej úmrtnosti v kompletnom Atlase úmrtnosti v EÚ alebo čiastočné ročné aktualizácie štatistického atlasu – regionálnej ročenky Eurostatu,
  • údaje o príčinách smrti.

Financovanie kvalitnejších analýz zo zdrojov EÚ

Projekty, ktoré Komisia financuje s cieľom zlepšiť analýzu príčin smrti , sa sústreďujú na:

  • automatizované zhromažďovanie údajov,
  • vypracovanie ukazovateľov na štandardizáciu údajov o úmrtnosti na úrovni EÚ a na zisťovanie nerovností v oblasti zdravia.