Merkittävät ja krooniset sairaudet

Kuolleisuus

Merkittävimpiä kuolinsyitä EU:ssa ovat

  • sydän- ja verisuonitaudit
  • syöpä
  • hengityselinsairaudet.

Nämä sairaudet olisivat usein estettävissä. Kuolinsyitä koskevan luotettavan tiedon avulla voidaan edistää terveyttä, tehdä parempaa terveyspolitiikkaa ja vähentää terveysasioihin liittyvää epätasa-arvoa.

Komission tehtävänä on antaa päätöksentekijöille ja kansalaisille käyttökelpoisia välineitä kuolleisuustilastojen seurantaa varten.

Lähteet

Kuolinsyytä koskeva tieto  saadaan Maailman terveysjärjestön (WHO) vahvistaman kaavan mukaisesta kuolintodistuksesta. Eurostat kerää kansallisia ja alueellisia tietoja ja käyttää tilastoja julkaistessaan WHO:n kansainvälistä ICD-tautiluokitusta.

Eurostatilta saatavat tiedot

Komission asetuksessa (EU) N:o 328/2011 kuolinsyytilastoista säädetään siitä, miten Eurostat kerää tietoja kuolinsyistä. Eurostat uudisti vuonna 2012 eurooppalaisen tautiluokitusluettelonsa ja tuottaa nyt tilastoja 86:sta ICD-tautiluokituksen kuolinsyystä. Yleisen kuolleisuusluvun lisäksi Eurostat julkaisee

  • tietoja vakioidusta kuolleisuusluvusta (SDR) Euroopan vakioväestön (2012) perusteella, mikä lisää ajallista ja eri maiden välistä vertailukelpoisuutta
  • alueellisia kuolleisuustietoja julkaisussa Atlas on mortality in the EU tai vuotuisia osapäivityksiä alueellisesta vuosikirjasta (Statistical Atlas – Eurostat regional yearbook)
  • tietoa kuolinsyistä.

EU-rahoituksen avulla tuotetaan tarkemmin analysoitua tietoa

Komission rahoittamilla hankkeilla tähdätään kuolinsyiden tarkempaan analysointiin  ja niiden tavoitteena on

  • automatisoida tiedonkeruuta
  • tuottaa tunnuslukuja, joiden avulla EU-tason kuolleisuustietoja voidaan vakioida ja terveysasioihin liittyvää epätasa-arvoa tunnistaa.