Σοβαρές και χρόνιες ασθένειες

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Θνησιμότητα

Οι κύριες αιτίες θανάτου στην ΕΕ είναι οι εξής:

  • καρδιαγγειακά νοσήματα
  • καρκίνος
  • αναπνευστικές παθήσεις.

Οι ασθένειες αυτές συχνά είναι δυνατό να προληφθούν, καθώς η συγκέντρωση αξιόπιστων δεδομένων για τις αιτίες θανάτου μπορεί να βελτιώσει τις πολιτικές για την υγεία, να προαγάγει την καλή υγεία και να μειώσει τις ανισότητες στον τομέα της υγείας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρμόδια να εφοδιάζει τους υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής με εργαλεία που χρησιμεύουν στην παρακολούθηση των στατιστικών θνησιμότητας.

Πηγές

Οι πληροφορίες για τις αιτίες θανάτου  λαμβάνονται από τα πιστοποιητικά θανάτου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Η Eurostat συγκεντρώνει τα εθνικά και περιφερειακά δεδομένα και δημοσιεύει τα σχετικά στατιστικά στοιχεία στη Διεθνή Ταξινόμηση των Νόσων (ICD) του ΠΟΥ.

Δεδομένα της Eurostat

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 328/2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις στατιστικές για τις αιτίες θανάτου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Eurostat συλλέγει δεδομένα σχετικά με τις αιτίες θανάτου. Το 2012, η Eurostat αναθεώρησε τον «Ευρωπαϊκό πίνακα» και παρέχει δεδομένα για 86 αιτίες θανάτου που έχουν επιλεγεί από την ICD. Εκτός από τους απόλυτους αριθμούς ή το ακαθάριστο ποσοστό θνησιμότητας (ΑΠΘ) για τις αιτίες θανάτου, η Eurostat δημοσιεύει τα εξής:

  • στοιχεία για το τυποποιημένο ποσοστό θνησιμότητας (ΤΠΘ), με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο πληθυσμού του 2012, ώστε να διευκολύνει τις συγκρίσεις μεταξύ διάφορων χρονικών περιόδων και διάφορων χωρών
  • στοιχεία για τη θνησιμότητα σε περιφερειακό επίπεδο στον εμπεριστατωμένο Άτλαντα για τη θνησιμότητα στην ΕΕ ή τμηματικές ετήσιες επικαιροποιήσεις του Στατιστικού Άτλαντα – της περιφερειακής επετηρίδας της Eurostat
  • στοιχεία για τις αιτίες θανάτου

Χρηματοδότηση της ΕΕ για καλύτερη ανάλυση

Στόχος των προγραμμάτων που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βελτιώσει την ανάλυση των αιτιών θανάτου  είναι:

  • η αυτόματη συγκέντρωση δεδομένων
  • η διαμόρφωση δεικτών για την τυποποίηση των δεδομένων θνησιμότητας σε επίπεδο ΕΕ και για την ανίχνευση ανισοτήτων στον τομέα της υγείας.