Тежки и хронични заболявания

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Смъртност

Най-честите причини за смърт в ЕС са:

  • сърдечносъдови заболявания,
  • рак,
  • заболявания на дихателните пътища.

Тези заболявания често са предотвратими, което означава, че наличието на надеждни данни за причините за смърт може да доведе до подобряване на здравните политики, насърчаване на доброто здраве и намаляване на здравните неравенства.

Ролята на Комисията е да предоставя на отговорните лица и на обществеността полезни инструменти за следене на статистическите данни за смъртността.

Източници

Информацията за причините за смърт  се набавя от смъртните актове по образец, изготвен от Световната здравна организация (СЗО). Евростат събира националните и регионалните данни и използва Международната класификация на болестите (МКБ) на СЗО, за да публикува статистически данни.

Данни от Евростат

С Регламент (ЕС) № 328/2011 на Комисията се определя как Евростат събира данни за причините за смърт. През 2012 г. Евростат преразгледа европейския съкратен списък и вече предоставя данни за 86 причини за смърт, избрани от МКБ. Освен абсолютни стойности или общи коефициенти на смъртност Евростат публикува:

  • данни за стандартизирания коефициент на смъртност (въз основа на стандартно европейско население от 2012 г.) за по-добра съпоставимост между страните и с течение на времето;
  • данни за смъртността по региони в пълния Атлас на смъртността в ЕС или частични годишни актуализации на Статистическия атлас с данни от регионалния годишник на Евростат;
  • данни за причините за смърт.

Финансиране от ЕС за по-добър анализ

Финансираните от Комисията проекти за подобряване на анализа на причините за смърт  имат за цел:

  • да се автоматизира събирането на данни;
  • да се разработят показатели, с чиято помощ да се стандартизират данните за смъртността на равнище ЕС и да се идентифицират здравни неравенства.