Skip to main content
Public Health

Zdrowie na świecie

Organizacja Narodów Zjednoczonych – współpraca w dziedzinie zdrowia

UE utrzymuje bliskie relacje z Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ), ściśle współpracując z Sekretariatem ONZ oraz agencjami, funduszami i programami ONZ. Współpraca dotyczy zarówno zdrowia na świecie, jak i zagadnień bezpośrednio związanych ze zdrowiem, takich jak rozwój, prawa człowieka, zmiany klimatu, zarządzanie kryzysowe i pomoc humanitarna. UE wspiera Światową Organizację Zdrowia (WHO) – wiodący autorytet w sprawach zdrowia na świecie w systemie ONZ.

Komisja Europejska aktywnie uczestniczy w dyskusjach na temat zdrowia na świecie w ramach grupy G20 (międzynarodowego forum przedstawicieli rządów i prezesów banków centralnych 20 wiodących uprzemysłowionych i wschodzących gospodarek świata) oraz grupy G7 (grupy 7 państw najważniejszych na świecie pod względem gospodarczym). Omawiane zagadnienia obejmują m.in.:

Cele zrównoważonego rozwoju

W 2015 r. ustanowiono 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ, które stanowią globalne ramy działania do 2030 r.

Chociaż wiele z tych celów powiązanych jest ze zdrowiem, jeden z nich dotyczy zdrowia w szczególności. Cel 3 ma „zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt”. Obejmuje on m.in. takie kwestie jak:

 • choroby zakaźne, takie jak HIV/AIDS, gruźlica i zapalenie wątroby
 • choroby niezakaźne i zdrowie psychiczne
 • nadużywanie substancji uzależniających
 • ograniczenie użycia tytoniu
 • dostęp do szczepionek i lekarstw
 • zagadnienia związane z finansowaniem ochrony zdrowia i pracownikami opieki zdrowotnej.

Odpowiedzialność za realizację celów zrównoważonego rozwoju spoczywa w równym stopniu na Komisji Europejskiej, jak i na państwach członkowskich. W 2016 r., w odpowiedzi na agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, Komisja wydała komunikat zatytułowany „Kolejne kroki w kierunku zrównoważonej przyszłości Europy” wraz z towarzyszącym dokumentem roboczym służb Komisji. Odpowiedź ta obejmuje takie elementy jak: włączenie celów zrównoważonego rozwoju do polityki i inicjatyw UE, regularne składanie sprawozdań z postępów, współpraca z kluczowymi zainteresowanymi stronami oraz opracowanie długoterminowej wizji.

Na stronie internetowej UE poświęconej zrównoważonemu rozwojowi przedstawiono szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób UE przyczynia się do wdrażania agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Globalna polityka zdrowotna UE

W globalnej polityce zdrowotnej UE, sformułowanej w 2010 r., określono główne wyzwania i ustanowiono cztery zasady przewodnie z myślą o wyraźniejszej wizji, silniejszym głosie i bardziej zdecydowanym działaniu UE. Kompleksowa globalna polityka w dziedzinie zdrowia oznacza partnerską współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami i grupami interesów w dziedzinach takich jak:

 • handel
 • finansowanie
 • pomoc rozwojowa
 • migracja
 • bezpieczeństwo, zmiana klimatu i ochrona środowiska
 • badania naukowe i innowacje.

UE działa na rzecz sprawiedliwego, powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej, a także wspiera sprawiedliwe i skuteczne finansowanie badań, które służą zdrowiu wszystkich ludzi. UE dąży też do zagwarantowania, żeby nowe produkty były bezpieczne, skuteczne i dostępne, a ich ceny przystępne.

Forum Komisji Europejskiej ds. polityki dotyczącej zdrowia na świecie

Aby wspierać swoją globalną politykę w dziedzinie zdrowia, Komisja organizuje forum ds. polityki dotyczącej zdrowia na świecie, które zrzesza przedstawicieli organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych i przemysłu. Forum powinno pomóc we wzmocnieniu głosu UE w dziedzinie zdrowia na świecie poprzez zapewnienie spójności między wewnętrznymi i zewnętrznymi działaniami politycznymi UE w dziedzinie zdrowia w ramach realizacji globalnych celów związanych ze zdrowiem.

Forum ds. polityki dotyczącej zdrowia na świecie ustanowiono w następstwie komunikatu Komisji dotyczącego zdrowia na świecie, przyjętego w 2010 r., i późniejszych konkluzji Rady. W działania zaangażowane są wiodące dyrekcje Komisji, m.in.: Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, Dyrekcja Generalna ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju oraz Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji.