Skip to main content
Public Health

Visuotinė sveikata

Jungtinės Tautos. Bendradarbiavimas sveikatos srityje

Glaudžiai bendradarbiaudama su Jungtinių Tautų (JT) sekretoriatu ir JT agentūromis, fondais ir programomis, ES užmezgė glaudų ryšį su JT. Bendradarbiavimas apima ir visuotinės sveikatos sritį, ir įvairius tiesiogiai su sveikata susijusius klausimus, pvz., vystymosi, žmogaus teisių, klimato kaitos, krizių valdymo ir humanitarinės pagalbos. ES remia Pasaulio sveikatos organizaciją (PSO), kuri Jungtinių Tautų sistemoje atlieka pagrindinį vaidmenį, kai sprendžiami visuotinės sveikatos klausimai.

Europos Komisija aktyviai dalyvauja Didžiojo dvidešimtuko (G 20) – tarptautinio forumo, kuriame dalyvauja vyriausybių atstovai ir centrinių bankų valdytojai iš dvidešimties svarbiausių pasaulyje pramoninių ir besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių, ir Didžiojo septyneto (G 7) – septynių didžiausių pasaulyje pažangios ekonomikos šalių atstovų, diskusijose dėl visuotinės sveikatos. Be kitų, aptariami šie klausimai:

Darnaus vystymosi tikslai

2015 m. susitarta dėl 17 JT darnaus vystymosi tikslų (DVT). Jie yra visuotinės veiksmų programos iki 2030 m. dalis.

Daugelis šių tikslų susiję su sveikata, tačiau vienas jų skirtas konkrečiai šiam klausimui. 3-iu tikslu siekiama „užtikrinti sveiką visų amžiaus grupių asmenų gyvenimą ir skatinti jų gerovę“. Šis tikslas, be kita ko, nukreiptas į:

 • infekcines ligas, kaip antai ŽIV/AIDS, tuberkuliozė, hepatitas;
 • neužkrečiamąsias ligas ir psichikos sveikatą;
 • piktnaudžiavimą svaigalais;
 • tabako kontrolę;
 • galimybę naudotis vakcinomis ir vaistais;
 • sveikatos priežiūros finansavimą ir darbo jėgos sveikatos priežiūros sektoriuje klausimus.

Europos Komisijai ir ES šalims tenka bendra atsakomybė padėti įgyvendinti DVT. Komisija, reaguodama į Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m., priėmė Komunikatą „Tolesni tvarios Europos ateities užtikrinimo žingsniai“ ir lydimąjį Komisijos tarnybų darbinį dokumentą. Šiuose dokumentuose, be kita ko, numatyta integruoti DVT į ES politiką ir iniciatyvas, reguliariai teikti pažangos ataskaitas, bendradarbiauti su pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais ir nustatyti ilgalaikę viziją.

ES Darnaus vystymosi tikslų svetainėje pateikiama išsami informacija apie tai, kaip ES padeda įgyvendinti Darbotvarkę iki 2030 m. ir siekti darnaus vystymosi tikslų.

Visuotinė sveikata ir ES valdymas

2010 m. nustatytoje ES visuotinės sveikatos politikoje nustatomi pagrindiniai sunkumai ir išdėstomi keturi pagrindiniai principai siekiant tvirtesnės ES vizijos, pozicijos ir veiksmų. Įgyvendinant visa apimančią visuotinės sveikatos politiką būtina bendradarbiauti su visomis kitomis susijusiomis organizacijomis ir interesų grupėmis šiose srityse:

 • prekybos;
 • finansavimo;
 • paramos vystymuisi;
 • migracijos;
 • saugumo, klimato kaitos ir aplinkosaugos veiksmų;
 • mokslinių tyrimų ir inovacijų.

ES siekia, kad visi žmonės turėtų lygias galimybes naudotis kokybiškomis sveikatos priežiūros paslaugomis, ir skatina sąžiningai ir veiksmingai finansuoti mokslinius tyrimus, padedančius gerinti visų žmonių sveikatą. Ji siekia užtikrinti, kad nauji gaminiai būtų saugūs, veiksmingi, prieinami ir įperkami.

Visuotinės sveikatos politikos forumas ir Komisija

Remdama visuotinės sveikatos politiką Komisija organizuoja Visuotinės sveikatos politikos forumą, suburiantį tarptautinių organizacijų, NVO ir pramonės atstovus. Taip užtikrinamas vidaus ir išorės sveikatos politikos, kuria siekiama visuotinės sveikatos tikslų, nuoseklumas, o dėl to turėtų sustiprėti ES pozicija sprendžiant visuotinės sveikatos klausimus.

Visuotinės sveikatos forumas įsteigtas 2010 m. priėmus Komisijos komunikatą dėl visuotinės sveikatos ir vėlesnes Tarybos išvadas. Svarbiausios dalyvaujančios Komisijos tarnybos yra Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas (GD), Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi GD ir Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD.