Skip to main content
Public Health

Ülemaailmne tervishoid

ÜRO – koostöö tervishoiuvaldkonnas

EL on loonud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooniga (ÜRO) tugevad suhted, tehes tihedat koostööd ÜRO sekretariaadi ning ÜRO agentuuride, fondide ja programmidega. Koostöö hõlmab nii ülemaailmset tervishoidu, kui ka otseselt tervisega seotud küsimusi, nagu areng, inimõigused, kliimamuutused, kriisiohjamine ja humanitaarabi. EL toetab Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO), mis on ülemaailmsetes tervishoiuküsimustes ÜRO süsteemis juhtiv asutus.

Euroopa Komisjon osaleb aktiivselt ülemaailmse tervishoiu teemal peetavates G20 aruteludes. G20 on rahvusvaheline foorum, kuhu kuuluvad maailma 20 juhtiva tööstusriigi ja tärkava turumajandusega riigi valitsuste esindajad ja keskpankade presidendid. Samuti on komisjonil oluline roll G7s, mis koosneb maailma 7 suurima arenenud majandusega riigist. Arutati järgmisi küsimusi:

Kestliku arengu eesmärgid

17 ÜRO kestliku arengu eesmärki, milles lepiti kokku 2015. aastal, moodustavad ülemaailmse meetmete raamistiku aastani 2030.

Kuigi mitmed eesmärgid on tervisega seotud, keskendub üks neist konkreetselt just sellele teemale. Eesmärgiga nr 3 püütakse „tagada kõikidele vanuserühmadele hea tervis ja heaolu“. Selle sihid on muu hulgas järgmised:

 • nakkushaigused (nt HIV/AIDS, tuberkuloos, hepatiit);
 • mittenakkuslikud haigused ja vaimne tervis;
 • ainete kuritarvitamine;
 • suitsetamise piiramine;
 • vaktsiinide ja ravimite kättesaadavus;
 • tervishoiu rahastamine ja tervishoiutöötajatega seotud küsimused.

Euroopa Komisjonil ja ELi riikidel on jagatud vastutus kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks. Komisjoni vastus kestliku arengu tegevuskavale 2030 on esitatud 2016. aastal vastu võetud teatises „Euroopa jätkusuutliku tuleviku järgmised sammud“ ja sellele lisatud komisjoni talituste töödokumendis. Vastus hõlmab järgmist: kestliku arengu eesmärkide lõimimine ELi poliitikasse ja algatustesse, korrapärane aruandlus edusammude kohta, koostöö peamiste huvirühmadega ning pikaajalise visiooni koostamine.

ELi kestliku arengu veebisaidilt leiate üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas EL aitab rakendada kestliku arengu tegevuskava 2030 ning saavutada kestliku arengu eesmärke.

Ülemaailmne tervishoid ja ELi juhtimine

2010. aastal kindlaks määratud ELi ülemaailmses tervishoiupoliitikas määratletakse põhiprobleemid ning kehtestatakse kindlama ELi visiooni, hääle ja tegevuse neli juhtpõhimõtet. Laiaulatuslik ülemaailmne tervishoiupoliitika hõlmab ka partnerlusi kõigi teiste asjakohaste organisatsioonide ja huvirühmadega, muu hulgas järgmistes valdkondades:

 • kaubandus;
 • rahastamine;
 • arenguabi;
 • ränne;
 • julgeolek, kliimamuutused ja keskkonnameetmed;
 • teadusuuringud ja innovatsioon.

EL toetab võrdseid, üldisi ja kvaliteetseid tervisehoiuteenuseid ning edendab teadusuuringute õiglast ja tõhusat rahastamist, mis oleks kasulik kõigi tervisele. EL tegutseb selle nimel, et uued tooted oleksid ohutud, tõhusad, kättesaadavad ja taskukohased.

Ülemaailmse tervishoiupoliitika foorum ja komisjon

Ülemaailmse tervishoiupoliitika toetamiseks on komisjon loonud ülemaailmse tervishoiupoliitika foorumi, mis koondab rahvusvaheliste organisatsioonide, vabaühenduste ja tööstuse esindajaid. See peaks aitama tugevdada ELi mõju ülemaailmses tervishoius, tagades järjepidevuse tervishoiualase sise- ja välispoliitika vahel üleilmsete tervishoiueesmärkide saavutamiseks.

Ülemaailmne tervishoiupoliitika foorum loodi pärast 2010. aasta komisjoni teatist „ELi roll ülemaailmses tervishoius“ ja sellele järgnenud nõukogu istungi järeldusi. Peamiselt osalevad selles komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraat, rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraat ning teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat.