Skip to main content
Public Health

Globální aspekty zdraví

OSN – spolupráce v oblasti zdraví

Evropská unie má s Organizací spojených národů pevné, stabilní vztahy – úzce spolupracuje s jejím sekretariátem i agenturami, fondy a programy OSN. Tuto spolupráci rozvíjí v oblasti celosvětového zdraví i v konkrétních otázkách týkajících se zdraví, které souvisejí s rozvojovou problematikou, s oblastí lidských práv, změny klimatu, s řízením krizí a humanitární pomocí. Evropská unie rovněž podporuje Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), která je v rámci systému OSN vnímána jako hlavní autorita v oblasti celosvětového zdraví.

Evropská komise hraje aktivní úlohu v diskusích o celosvětovém zdraví v rámci mezinárodního fóra skupiny 20 (G20), na němž se setkávají zástupci vlád a guvernéři centrálních bank 20 předních průmyslových ekonomik a rozvíjejících se ekonomik, jakož i skupiny 7 (G7) představující 7 největších ekonomik světa. V rámci diskuse se věnují těmto tématům:

Cíle udržitelného rozvoje

V roce 2015 bylo v rámci OSN schváleno 17 cílů udržitelného rozvoje, které mají poskytnout globální rámec pro činnosti v této oblasti do roku 2030.

Mnohé z těchto cílů s oblastí zdraví přímo souvisejí, nicméně jeden je mu věnován přímo. Jedná se o cíl č. 3: „zajistit zdravé životy a podporovat dobré životní podmínky pro všechny osoby každého věku.“ Zaměřuje se mimo jiné na:

 • infekční nemoci, jako je HIV/AIDS, tuberkulóza, hepatitida
 • nepřenosné nemoci a duševní zdraví
 • užívání návykových látek
 • boj proti kouření
 • dostupnost očkovacích látek a léčiv
 • financování zdravotnictví a otázky pracovních sil v tomto sektoru

Evropská komise a země EU mají za dosažení těchto cílů udržitelného rozvoje společnou odpovědnost. Reakce Komise na Agendu OSN pro udržitelný rozvoj do roku 2030 je obsažena ve sdělení z roku 2016 s názvem Další kroky k udržitelné evropské budoucnosti a v souvisejícím pracovním dokumentu Komise. Hovoří se v něm například o začlenění cílů udržitelného rozvoje do politik a iniciativ EU, o vydávání pravidelných zpráv o dosaženém pokroku, dále o spolupráci s hlavními zúčastněnými stranami a vypracování dlouhodobé vize.

Na internetových stránkách EU věnovaných udržitelnému rozvoji najdete podrobné informace o tom, jak EU přispívá k provádění Agendy 2030 a k dosažení cílů udržitelného rozvoje.

Celosvětové zdraví a politiky EU

Politika EU v oblasti celosvětového zdraví stanovená v roce 2010 identifikuje hlavní výzvy a stanoví nejdůležitější zásady pro silnější vizi EU, její vliv a činnost. Předpokladem zajištění komplexní celosvětové zdravotní politiky je spolupráce s ostatními relevantními organizacemi a zájmovými skupinami mimo jiné v těchto otázkách:

 • Obchod
 • Financování
 • Rozvojová pomoc
 • Migrace
 • Bezpečnost, změna klimatu a ochrana životního prostředí
 • Výzkum a inovace

Evropská unie je zastáncem nediskriminačního přístupu ke všeobecné a kvalitní zdravotní péči a prosazuje spravedlivé, účinné financování výzkumu ve prospěch zdraví všech. Snaží se rovněž zajistit, aby byly nové výrobky bezpečné, účinné a dostupné za přijatelnou cenu.

Fórum o globální zdravotní politice a Evropská komise

V rámci úsilí o podporu své politiky celosvětového zdraví pořádá Komise Fórum o globální zdravotní politice, kde se setkávají zástupci mezinárodních organizací, nevládních organizací a příslušných odvětví. Cílem je přispět k posílení úlohy EU v oblasti zdraví na celosvětové úrovni tím, že se při dosahování globálních cílů v této oblasti zajistí soudržnost její interní a externí zdravotní politiky.

Toto fórum bylo zřízeno na základě sdělení Komise v oblasti celosvětového zdraví z roku 2010 a následných závěrů Rady. V rámci Komise se těmto otázkám věnuje především Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost, Generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj a Generální ředitelství pro výzkum a inovace.