Skip to main content
Public Health

Световно здравеопазване

Организация на обединените нации (ООН) — сътрудничество в областта на здравеопазването

ЕС е установил стабилни отношения с ООН чрез тясно сътрудничество със секретариата на организацията и нейните агенции, фондове и програми. Сътрудничеството включва както световното здравеопазване, така и въпроси, пряко свързани със здравето, включително развитие, права на човека, изменение на климата, управление на кризи и хуманитарна помощ. ЕС подкрепя Световната здравна организация (СЗО) в качеството ѝ на водещ авторитет по въпросите на световното здраве в системата на ООН.

Европейската комисия играе активна роля в обсъжданията по въпроси на световното здравеопазване в рамките на Групата на 20-те (Г-20), международен форум на ръководителите на правителствата и управителите на централните банки на 20-те водещи в света индустриализирани и бързо развиващи се икономики, и на Групата на 7-те (Г-7) , която представлява седемте най-големи развити икономики в света. Обсъжданите въпроси включват:

Цели за устойчиво развитие

Седемнадесетте цели на ООН за устойчиво развитие, по които бе постигната договореност през 2015 г., предоставят глобална рамка за действия до 2030 г.

Въпреки че много от целите са свързани със здравето, една от тях е специално насочена към него. Цел 3 се отнася до Осигуряване на здравословен живот и насърчаване благосъстоянието на всички във всяка възраст. Нейните цели включват:

 • Инфекциозни болести, като ХИВ/СПИН, туберкулоза, хепатит
 • Незаразни болести и психично здраве
 • Злоупотреба с вещества
 • Контрол на тютюнопушенето
 • Достъп до ваксини и медикаменти
 • Финансиране на здравеопазването и проблеми, свързани със здравните работници

Европейската комисия и страните от ЕС носят съвместно отговорност да подпомагат постигането на целите за устойчиво развитие. Отговорът на Комисията на програмата до 2030 г. относно целите за устойчиво развитие е изложен в съобщение, прието през 2016 г. и озаглавено „Следващи стъпки към устойчиво европейско бъдеще“, съпроводено от работен документ на службите. Този отговор съдържа елементи като включване на целите за устойчиво развитие в политиките и инициативите на ЕС, редовно отчитане на напредъка, сътрудничество с основни заинтересовани страни и разработване на дългосрочна визия.

Уебсайтът на ЕС за устойчивото развитие предоставя подробна информация за това как Съюзът подпомага изпълнението на програмата до 2030 г. и постигането на целите за устойчиво развитие.

Световно здравеопазване и управление на ЕС

В политиката на ЕС в областта на световното здравеопазване, установена през 2010 г., са посочени основните предизвикателства и четири основни принципа за по-силни визия, глас и действия на ЕС. Широкообхватна политика за световно здравеопазване предполага да се работи в партньорство с всички други имащи отношение към въпроса организации и групи по интереси, в редица области, включително:

 • Търговия
 • Финансиране
 • Помощ за развитие
 • Миграция
 • Сигурност, изменение на климата и действия в областта на околната среда
 • Научноизследователска дейност и иновации.

ЕС се застъпва за равноправно, всеобщо и висококачествено здравно осигуряване и насърчава справедливо и ефективно финансиране на изследванията в полза на здравето на всички хора. Съюзът полага усилия да гарантира, че новите продукти са безопасни, ефикасни, налични и на достъпни цени.

Форумът за политиката относно световното здравеопазване и Комисията

В подкрепа на своята политика в областта на световното здравеопазване Комисията провежда Форум за политиката относно световното здравеопазване, в който участват представители на международни организации, НПО и промишлеността. Това би трябвало да допринесе за укрепване на позицията на ЕС по въпросите на световното здраве чрез осигуряване на съгласуваност между неговите вътрешни и външни политики за постигане на целите на световното здравеопазване.

Форумът за политиката относно световното здравеопазване бе създаден след съобщението на Комисията относно световното здравеопазване от 2010 г. и последвалите го заключения на Съвета. Водещите участващи ведомства на Комисията са ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“, ГД „Международно сътрудничество и развитие“ и ГД „Научни изследвания и иновации“.