ЕС в света

Политика

В отношенията си с държави от ЕС и извън него, както и с международни организации в областта на общественото здраве, ЕС се стреми към:

  • насърчаване на добро здравеопазване в ЕС и извън него;
  • преодоляване на здравните неравенства между страните и регионите в ЕС;
  • повишаване на осведомеността по глобални здравни въпроси в рамките на своята международна политика за обществено здраве;
  • популяризиране на принципи, стандарти и законодателство за високо качество на общественото здравеопазване.

Тези цели се постигат чрез различни политики и сътрудничество със съответните заинтересовани лица.

Разширяване на ЕС 

ЕС съветва страните кандидатки и потенциални кандидатки по въпросите на здравната си политика и оценява постигнатия от тях напредък по отношение на включването на правилата на Съюза в областта на здравната политика в тяхното законодателство. Съответните глави от преговорите за присъединяване са:

  • Обществено здраве — глава 28 относно защитата на потребителите и здравето
  • Лекарствени продукти — глава 1 относно свободното движение на стоки.

Страни, които се подготвят за присъединяване към ЕС

Европейска политика за съседство

Целта на европейската политика за съседство  е укрепването на връзките между ЕС и страните по неговите източни и южни граници. При преговорите по споразуменията за асоцииране със страните, обхванати от европейската политика за съседство, се обсъждат здравни въпроси и се предприемат стъпки за хармонизиране на правилата и изграждане на капацитет в областта на общественото здраве.

Сътрудничество със страни извън ЕС

ЕС има двустранни споразумения за партньорство и сътрудничество с много страни от цял свят, с които се определя общата рамка за сътрудничество в областта на общественото здраве. Споразуменията също така служат за основа за двустранно сътрудничество между отделни държави от ЕС и държави извън Съюза.

Когато се налага сътрудничество с технически характер, Европейската комисия (ГД „Здравеопазване и политика за потребителите“) може да сключва секторни споразумения с министерства от отделни страни, например:

Споразумение между ЕС и Русия за здравеопазване и безопасност на храните 

Споразумение между ЕС и Китай за здравеопазване и безопасност на храните 


Регионално сътрудничество

За да насърчава регионалното сътрудничество в областта на общественото здраве, ЕС подкрепя изграждането на мрежи между страните от ЕС и техните съседи извън Съюза:

Сътрудничество с международни организации

Сътрудничеството с международни организации помага за изготвянето, изпълнението и популяризирането на програмата на ЕС за обществено здраве, за обмен на решения по здравни въпроси и на опит и за реагиране на световно равнище. Съюзът работи заедно най-вече със СЗО (и особено нейния европейски клон), както и с ООН и нейните специализирани органи.

Освен това Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията и Европейската агенция по лекарствата имат активни международни програми.