EU i världen

Internationella organisationer

EU samarbetar med internationella organisationer för att ta fram, genomföra och sprida sin folkhälsopolicy. Det finns ett etablerat samarbete med

  • WHO (Världshälsoorganisationen)
  • Europarådet
  • OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling)

WHO – Världshälsoorganisationen

Samarbetet mellan kommissionen och WHO bygger på en skriftväxling från 2001 om allmänna principer, mål och rutiner, bland annat regelbundna möten mellan högre tjänstemän.

I september 2015 förklarade WHO och kommissionen sin avsikt att fortsätta och fördjupa samarbetet om innovation, hälsoskydd, hälso- och sjukvårdsinformation, jämlik hälsa, hälso- och sjukvårdssystem och kroniska sjukdomar. De betonade särskilt vikten av sektorsövergripande samarbete för att nå folkhälsomål och praktiska sätt att fastställa och genomföra gemensamma åtgärder.

Samarbetet bedrivs på tre geografiska nivåer:

  • Med WHO:s huvudkontor i Genève i globala frågor
  • Med WHO:s Europakontor i Köpenhamn i europeiska frågor
  • I länder runtom i världen

När det gäller smittsamma sjukdomar samarbetar EU:s smittskyddsmyndighet också nära med WHO. Deras möten kan gälla politiska eller tekniska frågor eller ledningsfrågor.

Kommissionen deltar som observatör på årsmötena i WHO:s styrelse, Världshälsoförsamlingen och WHO:s regionalkommitté för Europa. Tillsammans med Europeiska utrikestjänsten samarbetar kommissionen med EU-länderna för att ta fram gemensamma uttalanden och förhandla om texterna med andra länder. Dessutom deltar kommissionen i regelbundna samråd med WHO för att se till att politiken och insatserna är samstämmiga.

Kommissionen och WHO har sedan 2005 samarbetat i flera projekt med stöd från EU:s folkhälsoprogram.

Ramkonventionen om tobakskontroll och det internationella hälsoreglementet är viktiga internationella regelverk som tagits fram inom WHO. Kommissionen deltog aktivt i förarbetet och stöder genomförandet.

OECD – Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

Kommissionen och OECD samarbetar nära i hälsofrågor och träffas regelbundet för att samordna sin politik och forskning. EU finansierar en stor del av OECD:s budget och stöder projekt som gynnar bägge parter inom bl.a. hälsoräkenskaper, hälso- och sjukvårdsindikatorer och hälsoekonomi.

År 2016 enades EU och OECD om ett ambitiöst och strategiskt samarbete på tre prioriterade områden:

  • Förbättra kunskapen om ländernas hälso- och sjukvårdssystem, bland annat genom initiativet Hälsotillståndet i EU.
  • Hjälpa länderna att göra hälso- och sjukvården mer patientinriktad genom att ta fram nya, internationellt standardiserade och jämförbara mått på vårdens resultat.
  • Utveckla kapaciteten för ekonomisk analys av folkhälsoinsatser, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder och innovation.

Europarådet

Samarbetet med Europarådet tog fart när Amsterdamfördraget (artikel 303) trädde i kraft 1999, och har bidragit till goda bilaterala förbindelser i frågor av gemensamt intresse. Samarbetet gäller bland annat läkemedel, kvalitets- och säkerhetskrav för blod, vävnader, celler och organ samt åtgärder mot narkotikamissbruk.

Europarådet och kommissionen undertecknade 2001 en gemensam förklaring om samarbete och partnerskap.