EÚ vo svete

Medzinárodné organizácie

EÚ spolupracuje s medzinárodnými organizáciami pri vývoji, vykonávaní a presadzovaní svojho programu v oblasti verejného zdravia. Osobitné dohody o spolupráci sa uzavreli:

  • so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO),
  • s Radou Európy,
  • s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) – spolupráca v oblasti zdravia

Spolupráca medzi Európskou komisiou a WHO je založená na výmene listov z roku 2001, v ktorej sa stanovujú všeobecné zásady, ciele a postupy vrátane pravidelných zasadnutí riadiacich pracovníkov.

V roku 2015 Komisia a Regionálny úrad WHO pre Európu obnovili svoj záväzok spolupracovať na zabezpečení lepšieho zdravia v Európe. Zaviazali sa udržiavať a rozširovať spoluprácu v oblasti inovácií, zdravotnej bezpečnosti, zdravotných informácií, nerovností v oblasti zdravia, systémov zdravotnej starostlivosti a chronických ochorení. Nový dôraz sa kladie na dôležitosť medzisektorovej spolupráce pri dosahovaní cieľov politiky v oblasti zdravia a na praktické spôsoby stanovovania a vykonávania činností spolupráce.

Spolupráca sa uskutočňuje na troch geografických úrovniach:

  • s ústredím WHO v Ženeve o otázkach celosvetového záujmu,
  • s regionálnym úradom WHO pre Európu (v Kodani) o európskych otázkach,
  • s krajinami na celom svete (spolupráca na úrovni krajín).

V oblasti prenosných chorôb Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) takisto úzko spolupracuje s WHO na celej škále otázok. Stretnutia sa konajú na troch úrovniach: na politickej úrovni, na úrovni vyššieho manažmentu a na technickej úrovni.

Komisia sa ako pozorovateľ zúčastňuje na výročných zasadnutiach Výkonnej rady WHO a Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v Ženeve, ako aj na každoročných zasadnutiach Regionálneho výboru WHO pre Európu. Pri spolupráci s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) pracuje s krajinami EÚ pri príprave spoločných vyhlásení a pri rokovaniach s inými krajinami. Okrem toho sa zúčastňuje na pravidelných konzultáciách organizovaných WHO a snaží sa zabezpečiť konzistentnosť medzi politikami a činnosťou, ktoré vyvíjajú obidve strany.

Od roku 2005 pracuje Komisia spoločne s WHO na viacerých politických projektoch s financovaním z programu EÚ v oblasti verejného zdravia.

Rámcový dohovor o kontrole tabaku (RDKT) a medzinárodné zdravotné predpisy (MZP) sú dôležité medzinárodné predpisy o zdraví, ktoré sa vypracovali pod záštitou WHO. Európska komisia sa intenzívne angažovala v rokovaniach o dohovore a zdravotných predpisoch a podporuje ich vykonávanie.

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) – spolupráca v oblasti zdravia

V oblasti zdravia Komisia úzko spolupracuje s OECD. Spolupráca medzi EÚ a OECD prebieha pravidelne a zahŕňa koordináciu politických a výskumných programov. EÚ je dôležitým prispievateľom do rozpočtu OECD a podporuje vzájomne výhodné projekty v oblasti zdravotných účtov, t. j. finančných tokov súvisiacich s využívaním zdravotníckeho tovaru a služieb, zdravotných ukazovateľov a ekonomických otázok zdravotnej starostlivosti.

V roku 2016 obidve organizácie podpísali dohodu o spolupráci zdôrazňujúcu ambicióznosť a strategickú povahu svojej spolupráce v oblasti zdravia. V tejto dohode sa stanovujú tri strednodobé prioritné oblasti:

  • zlepšenie poznatkov o systémoch zdravotnej starostlivosti a o tom, aké sú výkonné, a to aj prostredníctvom osobitných analýz pre jednotlivé krajiny, najmä v rámci iniciatívy Stav zdravia v EÚ,
  • pomoc krajinám zmeniť ich systémy zdravotnej starostlivosti tak, aby boli viac zamerané na pacienta prostredníctvom vývoja nových, medzinárodne štandardizovaných a porovnateľných opatrení zacielených na výsledky zdravotníckych služieb,
  • rozvoj kapacity ekonomickej analýzy verejného zdravia a systémov zdravotnej starostlivosti, najmä v oblastiach verejného zdravia, podpory dobrého zdravotného stavu, prevencie chronických chorôb a inovácií.

Rada Európy – spolupráca v oblasti zdravia

Spolupráca s Radou Európy v oblasti zdravia sa zintenzívnila, keď nadobudla platnosť Amsterdamská zmluva (článok 303), čo pomohlo rozvinúť úspešné dvojstranné vzťahy v oblastiach spoločného záujmu. Zahŕňa spoluprácu v oblastiach, ako sú lieky, kvalita a bezpečnosť krvi, tkanív, buniek a orgánov a boj proti zneužívaniu drog.

V roku 2001 sa medzi Radou Európy a Komisiou podpísalo Spoločné vyhlásenie o spolupráci a partnerstve.